De bedenktermijn

Op deze pagina lees je meer over het herroepingsrecht of de bedenktermijn. Er gelden voor consumenten andere bepalingen dan voor zakelijke klanten. De informatie op deze pagina is gebaseerd op de algemene voorwaarden.

Voordat je verder lees, maak even je keuze.

Voor de duidelijkheid: je spreekt over een herroepingstermijn of over een bedenktermijn. In beide gevallen heb je te maken met hetzelfde. Op deze pagina gaat het verder over de bedenktermijn. De informatie is overgenomen uit de algemene voorwaarden.

Bedenktermijn

Wettelijke regelingen

De wetgever heeft bepaald dat consumenten het recht hebben om af te zien van een onlineovereenkomst voor een dienst of product binnen een periode van veertien (14) dagen. Voor zakelijke overeenkomsten gelden deze regels niet. Hiervoor geldt dat er verwezen moet worden naar de algemene voorwaarden van de partij met wie de overeenkomst is gesloten.

Meer informatie over de wettelijke bedenktermijn is terug te vinden via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/kopen-op-afstand-wat-is-belangrijk-om-te-weten.

Bedenktermijn/herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten/klanten hebben recht op een bedenktermijn van veertien (14) dagen, zoals wettelijk is vastgelegd. Daarom wordt in dit deel nadrukkelijk gesproken over klant en niet over opdrachtgever.

Aangepaste voorwaarden

De aangepaste voorwaarden van de dienstverlener zorgen ervoor dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de door de wetgever gesteld eisen voor de bedenktermijn voor onlineovereenkomsten. Er gelden dus aangepaste voorwaarden voor de online aankopen.

Ontbinding en ingangsdatum

Binnen veertien dagen kan een onlineovereenkomst tussen de klant en de dienstverlener op basis van de wettelijke bedenktermijn ongedaan worden gemaakt. Het is niet verplicht om een reden op te geven. De dienstverlener mag hier wel naar vragen.

De ingangsdatum van de termijn van veertien dagen gaat in op de dag nadat de bevestiging is ontvangen dat de dienst of het product geleverd is. Dit is ook van toepassing wanneer meerdere diensten op dezelfde dag geleverd worden.

Deellevering

Is er sprake van een deellevering, dan is de levering van het laatste onderdeel leidend.

Uitzonderingen bedenktermijn

Er gelden uitzonderingen op deze bedenktermijn. Er kan geen beroep gedaan worden op de bedenktermijn voor de volgende diensten/producten:

 • Domeinregistraties
  Deze worden direct vastgelegd voor een periode van 1 jaar via een externe organisatie en kunnen niet meer geannuleerd worden. Het is mogelijk de annulering per de eerstvolgende vervaldatum te laten plaatsvinden. Dat is na een periode van 365 dagen.

 • Direct beschikbare diensten
  Het gaat hier om direct beschikbare diensten, waarvan de uitvoering begonnen is nadat de opdrachtgever hiermee uitdrukkelijk ingestemd heeft. Hiermee heeft de klant verklaard dat de bedenktermijn/het herroepingsrecht verloren gaat, zodra de dienstverlener de overeenkomst volledig uitgevoerd heeft.

 • Op maat gemaakt materiaal
  Volgens specificaties vervaardigde diensten of producten, die niet gefabriceerd zijn en worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van een klant of de interpretatie ervan door de klant op basis van wensen en voorkeuren van deze klant, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek doel, persoon of specifieke opdracht.

 • Gegevensdragers met digitale inhoud
  Dvd’s en Cd’s welke niet overschrijfbaar zijn.

 • Diensten of producten met een niet-beïnvloedbare prijs
  Anders geformuleerd: diensten of producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de dienstverlener geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

 • Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling
  Onder een openbare veiling wordt verstaan: een verkoopmethode waarbij diensten, producten of inhoud van diensten of producten door de ondernemer/dienstverlener aangeboden worden aan de opdrachtgever, die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de diensten of producten (of de digitale inhoud van diensten en producten) af te nemen.

Verplichtingen tijdens de bedenktermijn

Tijdens de bedenktermijn wordt ervan uitgegaan dat de klant de dienst of het product zorgvuldig behandeld. Het gebruik beperkt zich tot de mate van noodzakelijkheid om vast te stellen dat er gebruik gemaakt moet worden van een herroeping van de overeenkomst. Er gelden geen regeling die de vermindering van waarde regelen, omdat het gaat om digitale diensten/producten. Er is geen aansprakelijkheid voor de klant als de ondernemer niet de benodigde informatie voor de bedenktermijn (herroeping) verstrekt heeft.

Is er sprake van de levering van niet-digitale middelen ter ondersteuning van de dienst/het product of zijn deze noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst/het product, dan worden deze door de klant binnen veertien dagen retour gestuurd naar de dienstverlener. De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden zijn altijd voor rekening van de klant.

Uitoefening van de bedenktermijn en de kosten

Het uitoefenen van de bedenktermijn/het recht op herroeping is alleen mogelijk wanneer dit schriftelijk plaatsvindt. Mondelinge verzoeken worden niet in behandeling genomen. Een verzoek tot ontbinding van de online koop- of dienstenovereenkomst wordt ingediend via het formulier dat via de website de website van de dienstverlener beschikbaar gesteld wordt. Dit formulier is via de openingspagina op een pagina met informatie over de bedenktermijn/het herroepingsrecht met een muisklik beschikbaar. De directe link is: https://goedehuisvader.com/klantenservice/herroepingsrecht. De dienstverlener is verplicht om deze informatie goed zichtbaar aan te blijven bieden, ook na updates of aanpassingen van de website.

Procedure

Na ontvangst van het formulier volgt er een automatische ontvangstbevestiging. Zo snel als mogelijk volgt er een beoordeling door de dienstverlener van het verzoek tot ontbinding. Dit verzoek vindt binnen veertien (14) dagen na dagtekening van het verzonden verzoek plaats. Indien dit verzoek geaccepteerd wordt, maken de dienstverlener en klant zo snel als mogelijk afspraken voor het opleveren van materiaal dat door de klant gepubliceerd, geplaatst of gekopieerd is, mits hierover afspraken gemaakt zijn. Is dit niet het geval, dan is de dienstverlener niet verplicht dit materiaal over te dragen.

De klant maakt duidelijk kenbaar hoe en wanneer de gepubliceerde gegevens overgedragen moeten worden. Uitgangspunt hierbij is dat de werkzaamheden hiervoor belast worden op basis van een uurtarief van uurtarief van € 45,- exclusief BTW (€ 54,45 inclusief BTW).

Het risico en bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening voor de bedenktermijn/het herroepingsrecht voor de klant ligt altijd bij de klant.

Externe kosten

De eventuele kosten voor het aanbieden van de gepubliceerde, geplaatste of gekopieerde gegevens, bijvoorbeeld wanneer er gebruik gemaakt moet worden van betaalde diensten of producten van externe partijen, worden altijd in rekening gebracht bij de klant. Dit zijn externe kosten.

Is er sprake van externe kosten, dan is de klant deze vergoeding verschuldigd aan de dienstverlener vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. De klant draagt geen kosten voor de overdracht van de gegevens in welke vorm dan ook, wanneer er sprake is van:

 • Een niet uitdrukkelijke instemming van het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd.
 • Een niet uitdrukkelijke erkenning van het verliezen van de bedenktijd/het herroepingsrecht bij het verlenen van toestemming.
 • De dienstverlener het nagelaten heeft deze verklaring van de klant te bevestigen.

Wordt gebruik gemaakt van de bedenktermijn, dan verliest de klant alle aanvullende overeenkomsten. Deze worden van rechtswege ontbonden.

Bedenktermijn/herroepingsrecht voor zakelijke klanten

De wetgever heeft voor consumenten bepaald dat er rechten gelden voor onlineovereenkomsten. Voor het zakelijk verkeer zijn deze rechten er niet. Daarom zijn de algemene voorwaarden leidend. Dit deel gaat over zakelijke overeenkomsten. Daarom wordt in dit deel nadrukkelijk gesproken over opdrachtgever en niet over klant of consument.

Ontbinding

Het is niet mogelijk een overeenkomst te ontbinden op basis van een bedenk- of herroepingstermijn van veertien (14) dagen of een gelijkwaardige regeling, zoals dit van toepassing is voor consumenten. Hierin wijken de algemene voorwaarden voor zakelijke overeenkomsten af van overeenkomsten tussen de dienstverlener en klanten.

Ontbinding is in dat geval mogelijk per de eerstvolgende vervaldatum. Gaat het om een overeenkomst voor onbepaalde tijd, dan is de ontbinding mogelijk per de eerste van het nieuwe kalenderjaar.

Verplichtingen van de ondernemer tijdens de bedenktermijn

Dit deel is alleen van toepassing wanneer de dienstverlener verplicht is tot de wettelijk gestelde bedenktermijn.

De dienstverlener is verplicht om de afzender te informeren over de ontvangst van het bericht dat betrekking heeft op het aanspraak maken van de mogelijkheid voor het gebruik van de bedenktermijn. Het verzenden van een ontvangstbevestiging zorgt er niet automatisch voor dat de dienstverlener er automatisch mee instemt.

De dienstverlener beoordeelt het verzoek binnen twee werkdagen en koppelt de bevindingen hierna terug. Na een positieve beoordeling is de dienstverlener verplicht om het verschuldigde bedrag, exclusief eventuele toeslagen, verzendkosten en extra kosten die benodigd waren voor het realiseren van de dienst of het product binnen veertien dagen te vergoeden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het betaalmiddel waarmee de dienst of het product is voldaan, tenzij ingestemd wordt met een andere betaalmethode. Uitgezonder is een contante betaling. De terugbetaling brengt geen extra kosten met zich mee. Is er sprake van een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, dan is de dienstverlener niet verplicht om bijkomende kosten terug te betalen.

Is er sprake van koerswisselingen in het nadeel van de ondernemer, dan worden deze koerswisselingen toegepast op het terug te storten bedrag. Dat is alleen van toepassing wanneer er sprake geweest van zogeheten vreemde valuta.

Weigering bedenktermijn

De dienstverlener mag de bedenktermijn weigeren, ook wanneer de klant binnen een periode van veertien dagen wenst gebruik te maken van de bedenktermijn. Dat is het geval wanneer de klant gebruik wens te maken van de eerder benoemde uitzonderingen.

Dit formulier is bedoeld voor consumenten. Op basis van de algemene voorwaarden van De Goede Huisvader Web Services is het herroepingsrecht alleen van toepassing voor niet-zakelijke online overeenkomsten. 

Het is niet mogelijk om gebruik te maken van dit formulier op basis van het gekozen antwoord. Het herroepingsrecht is alleen van toepassing op niet-zakelijke online overeenkomsten. Deze bepaling is opgenomen in de algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden staat hierover het volgende vermeld: 

“Het is niet mogelijk een overeenkomst te ontbinden op basis van de bedenktermijn/het herroepingsrecht zoals dit geldt voor consumenten. Dit heeft te maken met een ondernemersrisico voor de dienstverlener.

Ontbinding is wel mogelijk per de eerstvolgende vervaldatum.”