Over deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en producten van De Goede Huisvader Webhosting. De basis voor deze algemene voorwaarden zijn al bekende voorwaarden van andere aanbieders (bijvoorbeeld keurmerken en gangbare algemene voorwaarden in de IT-sector).

De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van april 2021 en zijn geldig totdat er een nieuwe versie in werking treedt.

De informatie is zowel in PDF-versie als via de website van De Goede Huisvader Webhosting beschikbaar.

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt op 16 april 2021 door Harm Jagerman, eigenaar van De Goede Huisvader Webhosting/De Goede Huisvader.

1.  Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst
  Een overeenkomst waarbij de consument, het bedrijf, de instelling of de organisatie digitale inhoud verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen de derde partij en de betreffende ondernemer.
 2. Bedenktijd
  Dit is de periode of termijn waarbinnen de consument, het bedrijf, de instelling of de organisatie gebruik kan maken van het herroepingsrecht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het soort klant. Voor consumenten geldt het standaard, wettelijke herroepingsrecht. Voor bedrijven, instellingen en organisaties gelden aparte voorwaarden.
 3. Consument
  Een natuurlijk persoon, niet handelend in opdracht van een bedrijf, organisatie, instelling of anders aan te duiden niet-natuurlijk persoon, voor doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten in welke vorm dan ook.
 4. Dag
  24 uur of een kalenderdag.
 5. Digitale inhoud
  De gegevens die in digitale vorm geproduceerd of geleverd worden.
 6. Duurovereenkomst
  Een overeenkomst die strekt tot een rechtmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.
 7. Duurzame gegevensdrager
  Ieder hulpmiddel, met e-mail inbegrepen, dat de consument, het bedrijf, de instelling of organisatie en/of de ondernemer in staat stelt om informatie welke gericht is aan de ontvanger(s), op te slaan op de manier die een toekomstige raadpleging of het gebruik ervan gedurende een bepaalde periode en afgestemd is op het doel waarvoor de informatie bestemd is en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 8. Herroepingsrecht
  Gelijk aan punt 2 (Bedenktijd).
 9. Ondernemer
  De natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het aanbieden van de diensten en producten van De Goede Huisvader Webhosting.
 10. Overeenkomst op afstand
  Dit is een overeenkomst tussen de ondernemer en consument of ondernemer en zakelijke klant (bedrijf, organisatie of instelling) in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van diensten en producten, waarbij tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
 11. Klant
  Dit kan zowel een natuurlijk als niet-natuurlijk persoon zijn.
 12. Modelformulier voor herroeping
  Het in Bijlage 1 opgenomen deel over de herroeping van diensten en producten.
 13. Techniek voor communicatie op afstand
  Een middel dat gebruikt kan worden voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en aanbieder in dezelfde ruimte te zijn geweest of samen te zijn gekomen.
 14. (De) website
  De website of webshop van De Goede Huisvader Webhosting, welke te bereiken is via www.goedehuisvader.com.
 15. Zakelijke klant
  Ieder niet-natuurlijk persoon, welke door erkende instanties (Kamer van Koophandel, Belastingdienst) geaccepteerd is als dusdanig. In deze overeenkomst wordt gesproken over bedrijven, organisaties en instellingen.

2.  Identiteit van de ondernemer

De Goede Huisvader Webhosting is een initiatief van De Goede Huisvader, welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50509616 en gevestigd is aan de Rijnegommerstraat 28 te Zoeterwoude-Rijndijk.

De Goede Huisvader
De Goede Huisvader Webhosting
Rijnegommerstraat 28
2382XB Zoeterwoude-Rijndijk
KVK: 50509616
BTW: NL002057857B55
[email protected]
[email protected]
071-5327088
06-83072854
www.goedehuisvader.com

Juridische vertegenwoordiger: Harm Jagerman

3.  Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van de ondernemer en elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument of ondernemer en zakelijke klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand afgesloten wordt, zal de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar worden gesteld. Mocht dit redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan zal de ondernemer voor het in werking treden van de overeenkomst aangeven op welke manier de algemene voorwaarden te zien zijn en dat zij op verzoek zo spoedig mogelijk worden nagezonden. Dit kan bestaan uit een digitale nazending (e-mail) of een verwijzing naar de juiste locatie (link). Hieraan zijn geen kosten verbonden.
 3. Wordt de overeenkomst op afstand gesloten, dan kan in afwijking van het vorige en voordat de overeenkomst gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden via elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld worden. Voorwaarde hiervoor is dat het de klant makkelijk moet worden gemaakt om deze gegevens digitaal op te slaan op een eigen gekozen locatie. Is dit redelijkerwijs niet meer mogelijk, dan zal voordat de overeenkomst op afstand gesloten wordt, kenbaar worden gemaakt waar de algemene voorwaarden precies te vinden zijn en dat deze op verzoek verstuurd kunnen worden.
 4. Voor het geval dat naast de algemene voorwaarden tevens specifieke diensten- of productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige van toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden beroepen op de toepasselijke bepaling die het meest gunstig is.

4.  Aanbod

 1. Heeft of kent een aanbod een beperkte geldigheidsduur of is er sprake van speciale voorwaarden, dan wordt dit duidelijk vermeld. Dit is ook van toepassing op aangepaste of op maatgemaakte afspraken.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten en producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod voor de klant mogelijk te maken. Wordt er gebruik gemaakt van afbeeldingen, dan zijn dit waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten of producten of zijn deze verbonden aan de diensten of producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat de juiste informatie als het gaat om wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

5.  De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van de aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod via elektronische weg aanvaard heeft, wordt door de ondernemer een bevestiging verstuurd. Hiermee bekrachtigd de ondernemer de aanvaarding van hetgeen de klant heeft bevestigd. Zolang dit niet is gedaan, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige website of online omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daarvoor passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen en waarborgen dat deze van kracht blijven.
 4. De ondernemer kan zich binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn verplichting kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtvaardigd gemotiveerd een bestelling op aanvraag te weigeren of aan de uitvoering ervan bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van de dienst of het product aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier opgeslagen kan worden op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan.
  2. De voorwaarden en wijze waarop de klant gebruik kan maken van het herroepingsrecht.
  3. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
  4. De prijs met inbegrip van alle belastingen van de dienst of het product, voor zover de toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
  5. De vereisten voor het opzeggen van de overeenkomst, indien er sprake is van een looptijd of duur van het contract (bepaalde tijd of onbepaalde tijd).
  6. Is er sprake van herroepingsrecht, dan is de bepaling van het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

6.  Het herroepingsrecht

In Nederland gelden regels voor het herroepingsrecht. Dit is het ontbinden van een overeenkomst nadat deze is gesloten binnen een gestelde termijn. Deze wettelijke eisen zijn niet van toepassing op zakelijke overeenkomsten.

6.1. Consument en herroepingsrecht

 1. Een consument kan een overeenkomst ontbinden op basis van het herroepingsrecht binnen een termijn van 14 dagen. Hierbij is het niet noodzakelijk een opgaaf van reden te geven voor beëindiging van de overeenkomst. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze reden niet verplicht stellen voor het beëindigen van de overeenkomst.
 2. De in lid 1 benoemde termijn van veertien dagen gaat in op de dag nadat de consument de bevestiging ontvangen heeft dat de dienst of het product is opgeleverd. Dit is ook van toepassing op meerdere diensten en producten die dezelfde dag opgeleverd worden. De ondernemer mag, nadat de consument hierover is geïnformeerd, een bestelling van meerdere diensten of producten met verschillende levertijden weigeren. Bestaat de levering uit meerdere onderdelen, dan is de dag waarop de consument het laatste onderdeel ontvangen heeft leidend voor het ingaan van de herroepingstermijn. Bij overeenkomsten voor een regelmatige levering van diensten en producten gedurende een bepaalde periode gelden dezelfde voorwaarden.

Omdat er sprake is van diensten en producten met een digitale inhoud gelden de volgende bepalingen ten aanzien van dit herroepingsrecht:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en de overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van reden ongedaan maken. Er gelden echter wel beperkingen voor de geleverde diensten en producten. Deze worden later in deze overeenkomst behandeld.

6.2. Zakelijke klant en herroepingsrecht

Er gelden in Nederland geen aanvullende of aparte regelingen of wetten voor het herroepingsrecht voor een overeenkomst tussen de ondernemer en zakelijke klanten. Dit houdt niet in dat de herroepingstermijn zoals beschreven voor consumenten van kracht is. De wetgever is van mening dat deze opgenomen moeten zijn in de algemene voorwaarden van een zakelijke overeenkomst.

Voor zakelijke overeenkomsten geldt ook een herroepingstermijn van 14 dagen. Wanneer door de zakelijke klant binnen deze periode kenbaar gemaakt wordt dat er een beroep gedaan wordt op de herroepingstermijn, dan wordt de overeenkomst tot een maand nadat het verzoek is ontvangen voortgezet. Hierna wordt de overeenkomst ontbonden.

6.3. Verplichtingen tijdens de termijn voor herroeping

 1. Tijdens de bedenktijd wordt er door de afnemer van de dienst of het product (de consument of zakelijke klant) zorgvuldig omgegaan met dat wat is geleverd. Het gebruik zal zich beperken tot de mate van noodzakelijkheid om vast te stellen dat er gebruik gemaakt moet worden van een herroeping van de overeenkomst.
 2. Er is geen regeling van kracht die vermindering van waarde regelt, omdat dit digitale diensten of producten betreft.
 3. Er is geen aansprakelijkheid voor de consument of zakelijke klant als de ondernemer niet de benodigde informatie voor herroeping verstrekt heeft.
 4. Wanneer er sprake is van de levering van niet-digitale middelen ter ondersteuning van de dienst of het product of deze benodigd zijn voor het uitvoeren van de dienst of het product, worden deze door de klant binnen veertien dagen (consumenten) of dertig dagen (zakelijke klanten) retour gestuurd. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant, niet voor de ondernemer.

6.4. Uitoefening van het herroepingsrecht door klanten en de kosten daarvan

 1. Wordt er gebruik gemaakt van het herroepingsrecht, dan wordt dit binnen de gestelde termijn van 14 dagen gemeld via het formulier op de website (https://goedehuisvader.com/klantenservice/herroepingsrecht).
 2. Zo snel als mogelijk worden er afspraken gemaakt voor het opleveren van materiaal dat door de consument of zakelijke klant gepubliceerd, geplaatst of gekopieerd is, mits hierover afspraken zijn gemaakt. Is dit niet het geval, dan is de ondernemer niet verplicht dit materiaal over te dragen.
 3. De consument of klant maakt duidelijk kenbaar hoe en wanneer de gepubliceerde, geplaatste of gekopieerde gegevens overgedragen moeten worden. Hierbij geldt als uitgangspunt dat dit belast kan worden met een uurtarief van € 15,- exclusief BTW (€ 18,15) wanneer de werkzaamheden meer dan drie uur (3 x 60 minuten) bedragen. De klant of consument wordt hierover voorafgaand aan deze werkzaamheden geïnformeerd.
 4. Het risico en bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht voor consumenten ligt altijd bij de consument. Voor zakelijke klanten geldt dit ook.
 5. De eventuele kosten voor het aanbieden van de gepubliceerde, geplaatste of gekopieerde gegevens, bijvoorbeeld wanneer gebruik gemaakt moet worden van betaalde diensten of producten van externe partijen, komen altijd voor rekening van de consument of klant.
 6. Indien er sprake is van een overeenkomst waarbij externe diensten of producten aangeschaft moesten worden door de ondernemer, zal er sprake zijn van een vergoeding die de consument of klant de ondernemer schuldig is op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De klant draagt geen kosten voor de overdracht van gegevens in welke vorm dan ook, wanneer er sprake is van:
  1. Een niet uitdrukkelijke instemming van het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd.
  2. Een niet uitdrukkelijke erkenning heeft plaatsgevonden van het verliezen van het herroepingsrecht bij het verlenen van toestemming
  3. De ondernemer nagelaten heeft deze verklaring van de consument te bevestigen.
 8. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van het herroepingsrecht door consumenten, verliest men alle aanvullende overeenkomsten. Deze worden van rechtswege ontbonden.
 9. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van het herroepingsrecht door zakelijke klanten, verliest men alle aanvullende overeenkomsten op het moment dat de overeenkomst na een periode van 1 maand ontbonden zal worden van rechtswege.

6.5. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Wanneer de ondernemer de melding door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. Direct na het versturen volgt een eerste, voorlopige ontvangstbevestiging. Hierna vindt de beoordeling plaats en volgt de definitieve ontvangstbevestiging.
 2. Wanneer de ondernemer de melding door de zakelijke klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. Hierin wordt duidelijk vermeld wanneer de overeenkomst zal eindigen. Direct na het versturen volgt een eerste, voorlopige ontvangstbevestiging. Hierna vindt de beoordeling plaats en volgt een definitieve ontvangstbevestiging. Vanaf dit moment gaat de eerdergenoemde periode van 1 maand in alvorens de overeenkomst beëindigd zal worden.
 3. De ondernemer zal alle betalingen door de klant vergoeden, exclusief eventuele kosten die benodigd waren als extra kosten voor het realiseren van de dienst of het product. Binnen 14 dagen volgend op de dag waarop deze herroeping van kracht is (voor consumenten) of 30 dagen nadat deze herroeping van kracht is (zakelijke klanten).
 4. Indien er sprake is geweest van overdracht van niet-digitale zaken ter ondersteuning van de dienst of product, mag gewacht worden met het terugstorten totdat deze retour gestuurd zijn naar de ondernemer.
 5. De ondernemer is verplicht gebruik te maken van hetzelfde betaalmiddel als waarmee de dienst of het product is voldaan, tenzij er ingestemd wordt met een andere betalingsmethode. De terugbetaling brengt geen extra kosten met zich mee.
 6. Is er sprake van een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, dan is de ondernemer niet verplicht om de bijkomende kosten terug te betalen.
 7. Is er sprake van koerswisselingen in het nadeel van de ondernemer, dan worden deze koerswisselingen toegepast op het terug te storten bedrag. Dit is alleen van toepassing wanneer er sprake is geweest van zogeheten vreemde valuta.

6.6. Uitsluiting van het herroepingsrecht

Er gelden beperkingen voor het beroepen op het herroepingsrecht. Deze beperkingen worden duidelijk kenbaar gemaakt aan de klant via een speciale pagina op de website (https://goedehuisvader.com/klantensevice/herroepingsrecht). De klant wordt geacht deze informatie gelezen te hebben alvorens de verkoopovereenkomst tot stand is gekomen.

De ondernemer is verplicht om vooraf te melden welke diensten of producten uitgesloten zijn van het herroepingsrecht. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in het soort klant (consument of zakelijke klant).

De volgende diensten en producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

 1. Domeinnamen
  Hierbij geldt een onmiddellijke ingangsduur voor de periode van 1 jaar (365 dagen) door een externe partij.
 2. Diensten of producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn voor kunnen doen.
 3. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij diensten, producten of inhoud van diensten of producten door de ondernemer aangeboden worden aan de consument of klant, die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de diensten of producten (of digitale inhoud van diensten en producten) af te nemen.
 4. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. De uitvoering begonnen is met nadrukkelijke voorafgaande instemming van de klant
  2. De klant verklaard heeft dat het herroepingsrecht verloren gaat zodra de ondernemer de overeenkomst volledig uitgevoerd heeft.
 5. Volgens specificaties vervaardigde diensten of producten (diensten op maat of producten op maat), die niet gefabriceerd zijn en worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant of de interpretatie ervan door de ondernemer op basis van wensen en voorkeuren van de klant, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek doel, specifiek persoon of specifieke zakelijke klant of entiteit.
 6. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. De uitvoering begonnen is met nadrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant
  2. De klant verklaard heeft dat er sprake is van het verlies van herroepingsrecht als gevolg van punt 6.a.

7.  Prijzen en tarieven

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten of producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven of andere wettelijke eisen.
 2. Gedurende de bedenktijd die is overeengekomen in een offerte of op basis van een offerte worden prijzen niet aangepast.
 3. In afwijking hiervan kan besloten worden dat diensten of producten die gekoppeld zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op kan uitoefenen, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden (indien van toepassing) bij het aanbod vermeld.
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan wanneer deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen en bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of
  2. De klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging in zal gaan.
 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen, alsmede de prijzen op de website zijn exclusief 21% BTW, omdat er sprake is van een levering aan zowel consumenten als zakelijke klanten. In de eindberekening of op de facturen staat altijd vermeld wat de prijs is inclusief BTW.

8.  Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat ervoor dat de diensten of producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat de dienst of het product gebruikt kan worden volgens de regels voor ‘normaal gebruik’ of de bepalingen die gesteld zijn door de ondernemer. Performance kwesties als gevolg van het gebruik door de klant zijn geen reden voor de ondernemer om hierdoor financiële compensatie te geven (uitgesloten zijn storingen).
 2. Een door de ondernemer verstrekte garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen van klanten op grond van de overeenkomst die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer tekort is geschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan dat deze bestaat uit bepaalde rechten die verder gaan dan de standaard rechten die gegeven zouden worden of van kracht zijn.

9.  Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van diensten en producten en bij de beoordeling van aanvragen tot het verlenen van extra diensten.
 2. Als gegevens voor levering geldt dat er hier sprake is van digitale diensten of producten. Het adres van levering verschuift hiermee van een fysiek adres naar een digitaal adres (e-mail). De aanvrager van de diensten of producten is zelf verantwoordelijk voor het correct aanleveren van deze gegevens.
 3. Met in achtneming van artikel 4 van deze algemene voorwaarden (het aanbod) en hetgeen in dit artikel is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde beslissingen met bekwame spoed uitvoeren. Hierbij gelden de volgende termijnen:
  1. Oplevering diensten op het gebied van domeinregistratie: maximaal 48 uur.
  2. Oplevering diensten op het gebied van webhosting, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen volledig beheerde webhosting diensten en gedeelde webhosting diensten: maximaal 48 uur.
  3. Oplevering e-mailfaciliteiten, anders dan de diensten die gekoppeld zijn aan of verbonden zijn met de diensten van Google- en/of Microsoftdiensten: maximaal 72 uur.
  4. Oplevering server faciliteiten: maximaal 72 uur.
  5. Oplevering diensten waarbij sprake is van migratie of het kopiëren van data of gegevens: maximaal 72 uur.
  6. Oplevering van diensten of producten op het gebied van personalisatie, website ontwikkeling of andere gerelateerde zaken: op basis van gemaakte afspraken met de klant.
 4. De klant heeft recht om de overeenkomst te ontbinden wanneer er sprake is van niet behaalde termijnen en dit niet te wijten is aan zaken die buiten het bereik liggen van de ondernemer. Storingen zijn hiermee dus uitgesloten.
 5. Het risico op verminking, vervorming of vermissing van data berust bij de ondernemer tot het moment van aflevering of het ingaan van diensten of producten. Dit geldt niet voor ondersteunende zaken die door de klant verstuurd zijn via externe media, kanalen of de reguliere (pakket)post.

10. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld leveren van diensten of producten op ieder gewenst moment opzeggen, met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en opzegtermijn van ten hoogste een kalendermaand. Hierbij moet rekening gehouden worden met de volgende opzegtermijnen:
  1. Overeenkomsten met de duur van een kalendermaand: opzegging ontvangen voor de twintigste dag van de kalendermaand, is het ontbinden na de volgende kalendermaand.
  2. Overeenkomsten met de duur van een jaar: opzegging ontvangen twee maanden voor het aflopen van de overeenkomst eindigen het eerstvolgende of opvolgende jaar.
  3. Uitgesloten van opzegging per maand zijn:
   1. Overeenkomsten die aangegaan zijn voor de periode van 1 jaar. Daarna is het mogelijk om de overeenkomst maandelijks op te zegen.
   2. Overeenkomsten die betrekking hebben op domeinregistraties. Deze kennen altijd een looptijd van een jaar.
  4. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot de geregelde levering van diensten of producten op ieder gewenst moment verlengen. Omgekeerd is opzegging ook mogelijk, met de in achtneming van de in artikel 1 benoemde opzegtermijnen.
  5. De klant kan in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
   1. Te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden in een periode waarin dit kan gebeuren. Wel dient rekening gehouden te worden met een verwerkingstijd, zoals genoemd in artikel 1.a en 1.b.
   2. Tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan.
   3. Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer bedongen heeft op basis van artikel 1.

10.1. Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan (keuzes: maand of jaar) en die strekt tot het geregeld leveren van diensten of producten mag niet stilzwijgend verlengd worden voor een bepaalde duur.
 2. Is er sprake van een verlenging van een contractduur, dan is het mogelijk na de eerste maand van deze verlening de overeenkomst alsnog te beëindigen, met in achtneming van de in artikel 10 beschreven opzegtermijnen.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en strekt tot de geregelde levering van diensten of producten mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur verlengd worden als de klant te allen tijde mag opzegging met de inachtneming van de in artikel 10 beschreven opzegtermijnen.
 4. Een overeenkomst met een beperkte duur tot het geregeld leveren van een dienst of product dat beschouwd kan worden als een kennismaking of introductie zal niet stilzwijgend worden verlengd.

10.2. Duur

 1. Wanneer een overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar, mag de klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging voor het einde van de overeengekomen duur verzetten.

11. Betaling

 1. Tenzij anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van deze bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. De ingangsdatum is het moment waarop de klant de bevestiging ontvangen heeft dat er sprake is van levering (van de dienst of het product).
 2. Bij de verkoop van diensten of producten mag de klant in de algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot het doen van een vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de klant niet tijdig aan de betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, na het uitblijven van de betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen: 15% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. De ondernemer kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

11.1. Betaalmethoden en online betalingen

De in artikel 11 opgenomen bepalingen vereisen meer duidelijkheid over de op de website aangeboden betaalmethoden en de verhouding met online betalingen.

De website biedt de mogelijkheid om diensten en producten vooraf te betalen. Dit is geen verplichting. De klant kan er ook voor kiezen om achteraf te betalen. Deze manier van betalen houdt in dat er handmatig een overboeking gedaan wordt. Gelet op het bedrijfsrisico dat gelopen wordt door de ondernemer zijn de volgende voorwaarden van kracht:

 1. Voor diensten of producten waarbij de levering binnen 1 week na aanvraag of aankoop plaats zal vinden: een betalingstermijn van 7 werkdagen.
 2. Voor diensten of producten waarbij de levering na 1 week na aanvraag of aankoop plaats zal vinden: een betalingstermijn conform de in artikel 11 besproken termijn (14 werkdagen).
 3. In beide gevallen geldt hiervoor een administratieve toeslag van € 2 per transactie of bestelling. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor deelbestellingen.

12. Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klantenregeling of een procedure hiervoor. De klachten worden behandeld op basis van deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken geconstateerd heeft, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord mag verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn, dan wel binnen 3 maanden na het indienen ervan, in onderling overleg geregeld kan worden ontstaat ene geschil. Omdat De Goede Huisvader ten tijde van het opstellen van deze algemene voorwaarden (april 2021) niet is aangesloten bij een organisatie die een keurmerk regelt, zal uitgeweken moeten worden naar een externe partij die dit kan regelen. Dit kan via De Geschillencommissie Webshop (Postbus 90600, 2509LP Den Haag – sgc.nl). Voorwaarden hiervoor:
  1. De klacht is eerst kenbaar gemaakt op basis van de voorwaarden bij de ondernemer.
  2. De termijn waarbinnen de klacht in behandeling is genomen zoal beschreven in artikel 4 is verstreken.
  3. Er is sprake van een geschil dat niet ouder is dan twaalf maanden.
  4. Het geschil is schriftelijk gemeld bij de Geschillencommissie Webshop.
  5. De klant is ervan op de hoogte dat deze commissie binnen uiterlijk vijf weken een uitspraak doet hierover.
  6. De klant is ervan op de hoogte dat de uitspraken van de commissie bindend zijn.
  7. De klant is ervan op de hoogte dat een behandeling niet zal plaatsvinden wanneer een ondernemer surseance van betaling aangevraagd heeft en deze toegekend heeft gekregen.

13. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen ten aanzien van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele zijn van de klant en dienen schriftelijk te worden vastgelegd en deze moeten voor de klant op een toegankelijke manier beschikbaar gesteld worden.

14. Beschikbaarheid van diensten

 1. De klant heeft te alle tijden het recht om te weten wat er beschreven wordt over de beschikbaarheid van de diensten die geleverd worden door de Goede Huisvader Webhosting met in achtneming dat:
  1. Er geen sprake is van fysieke servers op het werkadres van De Goede Huisvader.
  2. De Goede Huisvader afhankelijk is van diensten van derden om de bedrijfsactiviteiten voor een deel uit te kunnen voeren.
 2. De diensten die De Goede Huisvader aanbiedt concentreren zich op:
  1. Het aanbieden van diensten op het gebied van domeinregistratie
  2. Het aanbieden van diensten op het gebied van serverbeheer, hosting en gerelateerde zaken.
  3. Het aanbieden van diensten en producten gericht op het ontwikkelen van oplossingen op het gebied van websites, website beheer en gerelateerde zaken.
 3. Voor de beschikbaarheid van de in 2.a en 2.b beschreven diensten geldt dat er sprake is van een uptime garantie. Deze garantie is afhankelijk van derde aanbieders. Op basis hiervan is een duidelijke afweging gemaakt van wat wel en wat niet aangeboden kan worden op het gebied van uptime. De volgende garanties kunnen met zekerheid worden afgegeven, met in achtneming dat de leveranciers te maken kunnen hebben met onvoorziene omstandigheden, welke besproken worden in 3.1.
  1. Wanneer er geen sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan is de uptime garantie 99%. Dit vertaalt zich naar ongeveer 4 tot 5 minuten downtime per maand, exclusief de in punt 3.1 onvoorziene omstandigheden.
  2. Onderhoudswerkzaamheden die leiden of mogelijk kunnen leiden tot een langere downtime worden zoveel mogelijk op voorhand gecommuniceerd, mits er geen sprake is van onvoorziene omstandigheden.
  3. De maximale restitutie wanneer er sprake is van een downtime die een ernstige belemmering of beperking vormt bedraagt € 20. Dit bedrag zal verrekend worden met eventueel te betalen kosten.
  4. De uptime heeft alleen betrekking op de beschikbaarheid van de website. Voor wat betreft de afhandeling van andere diensten, waaronder e-mail, databases en andere hosting gerelateerde zaken, kan geen garantie afgegeven worden.
 • Onvoorziene omstandigheden zijn:
 • Stroomstoringen in het datacenter waar de server(s) ondergebracht zijn die de diensten aanbieden.
 • Stakingen door medewerkers van de externe partijen, waardoor de beschikbaarheid in gevaar dreigt te komen.
 • Natuurrampen, terroristische aanslagen of andere vormen van molest.
 1. Om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van diensten niet in gevaar komt door toedoen van kwaadwillende of door fouten die terug te voeren zijn op menselijk handelen, worden de volgende maatregelen genomen:
  1. De klant kan of mag rekenen op een beveiligde omgeving. Hierbij geldt de beveiliging voor het aangeboden CMS ook als geldige beveiliging.
  2. Dankzij nachtelijke back-ups of back-ups die via andere manieren overdag gemaakt worden (in overleg met de klant of op verzoek van de klant) is het mogelijk om terug te keren naar een situatie voor het ontstaan van een probleem. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht wanneer het probleem te wijten is aan onkundig of onzorgvuldig handelen.

15. Intellectueel eigendom

 1. De ondernemer en/of de licentiegevers bezitten en beheren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergeven door of toegankelijk zijn op de website.
 2. Tenzij er sprake is van andere afspraken tussen ondernemer en klant, zal het auteursrecht voor producties in welke vorm dan ook op websites van klanten en digitale uitingen van klanten toebehoren aan de klant, niet aan de ondernemer. Hierbij aangetekend dat er sprake is van een herleidbaarheid van het intellectueel eigendom. Inbreuk op auteursrecht is altijd terug te voeren op de klant, niet de ondernemer.
 3. De ondernemer houdt zich aan de regels voor het verplaatsen of ontoegankelijk maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal en neemt, waar nodig maatregelen hiervoor.
 4. Iedere claim die de ondernemer als facilitaire organisatie voor weergave of doorgave van auteursrechtelijk beschermd materiaal zal worden verhaald op de klant die inbreuk gemaakt heeft op dit intellectuele eigendom. Hierbij wordt geen rekening gehouden met verzachtende omstandigheden of niet eerst een waarschuwing verstuurd. Dit is conform de gestelde richtlijnen over wat wel en niet gepubliceerd mag worden op een website die aangeboden wordt via de infrastructuur welke onderdeel is van het aanbod van diensten en producten van De Goede Huisvader Webhosting (e-mail inbegrepen).
 5. Tenzij anders vermeld is op de website zijn alle rechten voorbehouden. Er wordt geen licentie of enig ander recht verleend op grond van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit houdt in dat het niet toegestaan is om zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming inhoud(sdelen) van de website in welke vorm dan ook te gebruiken, kopiëren, reproduceren, uit te voeren, weer te geven, te verspreiden of op te nemen in enig elektronisch medium dan ook. Uitgezonder hierop zijn uitingen op social media, waarbij de diensten en producten van De Goede Huisvader Webhosting op een positieve manier worden benoemd.
 6. Iedere inbreuk op auteursrechten en intellectueel eigendom van materiaal dat toebehoort aan De Goede Huisvader en/of De Goede Huisvader Webhosting, dan wel de eigenaar – Harm Jagerman -, is reden voor de ondernemer om een factuur te versturen voor een bedrag van € 250,- per dag met een maximum van € 75,- Hierna zal de claim overgedragen worden aan een gespecialiseerde organisatie, voor verdere juridische stappen.
 7. Voor eigendom van derden geldt het volgende:
  De website van De Goede Huisvader Webhosting kan hyperlinks of andere verwijzingen naar andere website van andere partijen bevatten. De inhoud hiervan wordt gecontroleerd en beoordeeld. Diensten of producten die door andere websites aangeboden worden, zijn onderworpen aan de toepasselijke Algemene Voorwaarden van die derden. De meningen of het materiaal op deze websites worden niet noodzakelijkerwijs door de ondernemer gedeeld of onderschreven.
 8. Voor eigendom van derden aangeboden via de diensten en producten van De Goede Huisvader Webhosting geldt:
  Er vindt een actieve controle plaats of er sprake is van materiaal dat mogelijkerwijs in strijd is met de algemene voorwaarden voor het publiceren van materiaal, besproken in artikel 16. Is er geen sprake van dat de informatie, de afbeeldingen of de teksten in strijd zijn met de in artikel 16 besproken algemene voorwaarden op dit punt, houdt dit niet automatisch in dat de ondernemer achter de boodschap, uitstraling of het materiaal staat. De mening, opvatting of de expressie hoeft mogelijkerwijs niet door de ondernemer gedeeld of onderschreven te worden.
 9. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor schadeclaims die voortvloeien uit een incorrecte weergave op websites van derden, zelfs niet wanneer deze aangeboden worden via de diensten van De Goede Huisvader Webhosting. Dat is altijd de verantwoordelijkheid van de betreffende eigenaar van de website. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een natuurlijk persoon of een niet-natuurlijk persoon.

16. Voorwaarden voor publicatie (websites)

 1. De klant en ondernemer erkennen dat er gangbare regelgeving bestaat op het gebied van publicatie van geschreven woord en digitaal materiaal (in welke vorm dan ook). Daarnaast erkennen beide partijen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijk recht is.
 2. Als aanvulling op deze regelgeving, heeft ondernemer een lijst opgesteld waarmee duidelijkheid moet worden verkregen wat wel en niet gepubliceerd kan worden via websites die aangeboden worden via de diensten van De Goede Huisvader Webhosting.
  1. Pornografisch materiaal
  2. Racistische uitingen
  3. Seksistische uitingen
  4. Anti-LGBTQI+ uitingen
  5. Beledigende en opruiende teksten
  6. Haat- en/of lastercampagnes
  7. Illegale downloads
  8. Het verkopen van illegale producten
  9. Het aanbieden van videomateriaal en/of afbeeldingen waarvan het auteursrecht of intellectueel eigendom toebehoort aan een persoon, bedrijf, organisatie of instelling die deze niet als dusdanig heeft gemarkeerd of waarvan niet duidelijk is aangegeven dat deze vrij gebruikt mogen worden
  10. Het aanbieden van videomateriaal en/of afbeeldingen dat is verkregen uit een illegale bron
  11. Het aanbieden van videomateriaal en /of afbeeldingen die de performance van de achterliggende techniek voor het aanbieden van dit materiaal en/of de website nadelig beïnvloeden.
  12. Het creëren van linkbuilding websites of websites onderdeel maken van linkbuilding farms
  13. Het aanbieden van diensten die conflicteren met het dienstenpakket van De Goede Huisvader Webhosting
 3. Mocht blijken dat klant zich niet gehouden acht aan de hierboven beschreven voorwaarden, dan zal dit leiden tot een waarschuwing. Hierna heeft de klant twee werkdagen de tijd om de waarschuwing op te volgen. Wordt hierna geen gehoor gegeven aan deze oproep, dan zal het materiaal, inclusief de overige delen van de inhoud van het hostingaccount per direct verwijderd worden. De klant kan dan geen aanspraak maken op een schadevergoeding op welke manier dan ook. De overeenkomst komt te vervallen vanaf het moment dat de diensten en producten als gevolg van deze actie niet meer beschikbaar gesteld worden aan de klant. De ondernemer is wel verplicht om het volgende te regelen:
  1. Het uitgeven van benodigde verhuiscodes voor domeinen.
  2. Het doorgeven van aanpassingen die nodig zijn in DNS routering, indien van toepassing.
 4. Mocht blijken dat er sprake is van een fout vanaf de kant van de ondernemer, dan worden deze aanpassingen ongedaan gemaakt.
 5. Mocht blijken dat er geen fout is gemaakt door de ondernemer, dan zal niet alleen de overeenkomst ontbonden worden. De klant kan geen aanspraak meer maken op een financiële restitutie in welke vorm dan ook.

17. Force majeur, vrijwaring en ontheffing

 1. Force majeur.
  Met uitzondering van de verplichting tot betaling van een geldbedrag, zal geen enkele vertraging, verzuim of nalatigheid van een der partijen in de uitvoering of nakoming van enige van de verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden beschouwd worden als een schending van deze voorwaarden, indien en voor zolang er een dergelijke vertraging, verzuim of nalatigheid het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van die partij valt.
 2. Vrijwaring
  De klant gaat ermee akkoord om de ondernemer te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten met betrekking tot de schending van deze voorwaarden en toepasselijke wetten, met inbegrip van de (eerder genoemde) intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. Deze schadevergoeding is onmiddellijk opeisbaar.
 3. Ontheffing
  Het niet afdwingen van een van de bepalingen in deze voorwaarden en in enig ander document, of het niet uitoefenen van een mogelijkheid tot beëindiging, kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand of stilzwijgende instemming, en zal daarom geen invloed hebben op de geldigheid van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst of een deel daarvan, of het recht om daarna alle bepalingen af te dwingen.

18. Geldigheid en wijziging algemene voorwaarden

18.1. Geldigheid

De algemene voorwaarden van De Goede Huisvader en leveringscondities (dit document / deze pagina) zijn samen met de privacyverklaring en het cookiebeleid op de website de volledige overeenkomst tussen klant en ondernemer.

18.2. Wijzigingen

Jaarlijks of op het moment dat dit noodzakelijk geacht wordt door de ondernemer, kunnen de algemene voorwaarden gewijzigd worden. Dit mag echter geen consequenties hebben voor de lopende overeenkomsten. Deze gaan over op de nieuwe voorwaarden, zodra de overeenkomst afloopt.

Iedere wijziging is pas van kracht, wanneer de ondernemer voldaan heeft aan de volgende voorwaarden:

 • De klant is geïnformeerd over deze nieuwe voorwaarden en het moment waarop ze ingaan.
 • De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website, voorafgaand aan het moment waarop de nieuwe algemene voorwaarden ingaan.

Aandachtspunt hierbij: een klant dient op het moment van de aankondiging wel een lopende overeenkomst te hebben met De Goede Huisvader Webhosting. Is er sprake van een prospect status of was er sprake van een eerdere overeenkomst, welke beëindigd is, dan gelden deze voorwaarden niet.

Bijlage 1 – Modelformulier voor herroeping

Dit formulier kan gebruikt worden om schriftelijk – dus via de reguliere post – een beroep te doen op het herroepen van de overeenkomst. Dit is echter niet gebruikelijk. Via de website is het mogelijk een beroep te doen op het herroepingsrecht.

 • Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product] *

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is..