Over de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en producten van De Goede Huisvader Web Services (voorheen De Goede Huisvader Webhosting). De basis voor deze algemene voorwaarden zijn al bekende voorwaarden van andere aanbieders (bijvoorbeeld keurmerken en gangbare algemene voorwaarden in de IT-sector).

De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 22 oktober 2022 en zijn geldig totdat er een nieuwe versie in werking treedt.

Inleiding

De algemene voorwaarden van de Goede Huisvader Web Services hebben betrekking op de diensten en producten van De Goede Huisvader Web Services en vervangen iedere eerdere versie van de algemene voorwaarden.

Toepasbaarheid

De voorwaarden hebben betrekking op de diensten en producten van de Goede Huisvader.

Bedrijfsgegevens

De Goede Huisvader Web Services, voorheen bekend onder de naam De Goede Huisvader Webhosting, is een initiatief van Harm Jagerman, is ingeschreven als handelsnaam onder registratienummer 5059616 bij de Kamer van Koophandel en gevestigd aan de Rijnegommerstraat 28 (2382XB) te Zoeterwoude-Rijndijk. Het bijbehorende btw-nummer is NL002057857B55.

De wettelijke vertegenwoordiger is Harm Jagerman.

Verdere contactgegevens zijn te vinden via: https://goedehuisvader.com/klantenservice/contact.

Taal

Deze voorwaarden worden geïnterpreteerd en uitgelegd in het Nederlands. De mededelingen en correspondentie worden uitsluitend in deze taal gevoerd. Uitzonderingen hierop vormen eventueel vakjargon en/of terminologie waarvoor geen vervangende Nederlandse of Nederlandstalige termen bestaan.

Bindend

Deze algemene voorwaarden zijn bindend, zodra is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Er is een overeenkomst aangegaan voor de levering van een dienst.
 • Er is een koopovereenkomst aangegaan.

Zodra er sprake is van een van bovenstaande gebeurtenissen, gaat de dienstverlener ervan uit dat de klant/opdrachtgever de algemene voorwaarden gelezen heeft en daarmee akkoord gaat. Het is wel zo dat de klant/opdrachtgever tijdens het bestelproces via de website expliciet akkoord dient te gaan met algemene voorwaarden. Dit omdat het gaat om een overeenkomst op afstand voor het leveren van een dienst of product.

Rechtskeuze en rechterlijke bevoegdheid

Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen over deze algemene voorwaardenzijn onderworpen aan de bevoegdheid van een in Nederland gevestigde rechtbank. Als enig deel of enige bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal dat deel of die bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of afgedwongen voor zover dat maximaal is toegestaan om uitvoering te geven aan de intentie van deze voorwaarden. De overige voorwaarden blijven onverlet.

Elektronische communicatie

De dienstverlener levert digitale diensten/producten. Vandaar dat er gebruik gemaakt wordt van elektronische communicatie. Daarnaast heeft de dienstverlener een bewuste keuze gemaakt om papieren communicatie te vervangen voor digitale communicatie uit oogpunt om zo bij te dragen om de leefwereld te beschermen.

Door de algemene voorwaarden te aanvaarden, stemt de klant/opdrachtgever ermee in dat alle communicatie zal plaatsvinden via elektronische weg. Denk dan aan app berichten, tekstberichten, e-mails. Alle overeenkomsten, aankondigingen, bekendmakingen, facturen, kennisgevingen en andere mededelingen worden daarom via digitale weg verstrekt. Voorwaarde is dat deze voldoen aan alle wettelijke vereisten, met inbegrip, maar niet beperkt tot het vereiste dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten zijn.

Updates van de algemene voorwaarden

De dienstverlener kan de algemene voorwaarden periodiek aanpassen. De datum onderaan de algemene voorwaarden is de laatste revisiedatum. Eventuele wijzigingen worden altijd via elektronische weg gecommuniceerd. De herziene voorwaarden zijn geldig vanaf het moment dat een dergelijk bericht gecommuniceerd is. Het gebruik van de website, nadat de wijzigingen aangebracht zijn, of het gebruik van de dienst(en) of het voortzetten ervan, wordt beschouwd als een aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Ingangsdatum

De algemene voorwaarden gaan in op het moment van publicatie via de website van De Goede Huisvader Web Services.

Definities

Account: De gegevens waarmee toegang wordt verkregen tot een gesloten of besloten gedeelte van de website.
Algemene voorwaarden: De voorwaarden zoals deze van toepassing zijn op:
 • Alle dienstverlening die te maken heeft met de activiteiten van de dienstverlener.
 • De overeenkomst die de opdrachtgever aangaat met de dienstverlener.
Bedenktijd: Dit is de periode of termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht. Deze periode is ook wel bekend als herroepingstermijn. Voor zakelijke overeenkomsten gelden aparte voorwaarden.
Consument: Zie klant.
Dienst: Het aanbod dat aangeboden wordt door de dienstverlener of beschikbaar wordt gesteld of vervaardigd door de dienstverlener, tegen betaling. Er kunnen hierop voorwaarden van toepassing zijn hierop. Daarnaast kan het gaan om het uitvoeren van een of meer handelingen om te komen tot een bepaald resultaat of een assortiment.
Dienstverlener: Hierbij gaat het om de ondernemer, te weten: De Goede Huisvader Web Services, verantwoordelijk voor de te leveren diensten, uit te voeren opdrachten en/of het aanbieden van virtuele ruimte(s) en alles wat daarbij hoort. De dienstverlener is daarnaast verantwoordelijk voor het aanbieden van de algemene voorwaarden.
Herroepingsrecht: zie bedenktijd.
Klant: De wederpartij met wie de dienstverlener een overeenkomst aangaat voor de levering van een of meer diensten. Een klant wordt in dit geval gezien als een consument die een overeenkomst aangaat met de dienstverlener.
Opdrachtgever: De werderpartij met wie de dienstverlener een overeenkomst aangaat voor de levering van een of meer diensten. Een opdrachtgever wordt in dit geval gezien als een zakelijke partner, bedrijf, organisatie of instelling, anders dan een klant of consument.
Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening of de overeenkomst tot levering van een product tussen de partijen, ook wel het contract. Dit is een schriftelijke afspraak (in digitale vorm), waarin is vastgelegd welke dienst of product er geleverd word en wat de condities precies zijn waaronder deze levering plaatsvindt.
Partijen: De partijen zijn de klant/opdrachtgever en de dienstverlener. De partijen gaan samen een overeenkomst aan voor de levering van een dienst of product.

Diensten

Aanbod

De dienstverlener biedt globaal de volgende diensten aan:

 • Advies,
 • Websiteontwikkeling.
 • Website hosting.
 • Installatie van digitale diensten/producten.
 • Technisch en/of functioneel beheer van websites en gerelateerde zaken.

Het aanbod kan verschillen en aan deze opsomming kunnen geen rechten worden ontleend.

Inspanningsverplichting

De dienstverlener werkt op basis van een inspanningsverplichting als het om het aanbod van diensten gaat. De dienstverlener heeft geen resultaatsverplichting. Is het uiteindelijke resultaat van de opdracht of dienst/product anders dan wat de opdrachtgever voor ogen/in gedachten had, dan verschoont dit de opdrachtgever niet van betalingsverplichtingen. Dit is ook van toepassing wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de dienst/het product of de verrichte werkzaamheden die vallen onder de gesloten overeenkomst. Het verschuldigde bedrag zal daarmee blijven openstaan.

De dienstverlener zal er alles aan doen om de dienst/het product af te stemmen op de wensen van de opdrachtgever. Met het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de opdrachtgever de inspanningsverplichting. De dienstverlener op zijn beurt zal op zijn beurt er alles aan doen om een dienst/product te leveren dat zoveel mogelijk zal voldoen aan de wensen van de opdrachtgever. Eisen over een gegarandeerd resultaat kunnen echter niet afgegeven worden.

Meer over de inspanningsverplichting valt te lezen in het gedeelte over de garanties en aansprakelijkheid (gedeelte Inspanningsverplichting vs. resultaatsverplichting).

Offertes

De door de dienstverlener opgestelde offertes worden altijd opgesteld in het Nederlands. Deze offertes zijn vrijblijvend en worden zonder kosten beschikbaar gesteld. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat er onderzoekskosten gefactureerd worden.

Iedere offerte bevat een geldigheidsduur. Deze duur bedraagt standaard dertig (30) dagen. In deze periode heeft de (mogelijke) opdrachtgever voldoende tijd om de offerte te beoordelen en bestaat de mogelijkheid om de offerte te aanvaarden. Gaat de (mogelijke) opdrachtgever akkoord, dan vindt de goedkeuring altijd schriftelijk plaats.
Bevat een offerte onjuistheden of onvolkomenheden, dan meldt de opdrachtgever dit binnen acht (8) werkdagen na de ontvangst van de offerte. Deze melding wordt via elektronische weg verzonden.

Belastingen (btw) in offertes

De bedragen in de offertes zijn opgebouwd exclusief btw. Wel worden de bedragen uiteindelijk vermeld inclusief 21% btw.

Uurtarief

De dienstverlener rekent een uurtarief van € 45,- exclusief BTW (€ 54,45 inclusief btw). Dit uurtarief geldt ook voor nacalculatie.

Redelijkheid en billijkheid

De dienstverlener zal er alles aan doen om te handelen op grond van redelijkheid en billijkheid als het gaat om het in rekening brengen van extra kosten. Een belangrijk onderdeel hierbij is het (vooraf) verstrekken van informatie door de dienstverlener aan de opdrachtgever.

Prijzen

Belastingen (btw)

De dienstverlener verplicht om 21% btw in rekening te brengen. Voor alle diensten geldt het hoge btw-tarief van 21%. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt, ongeacht de klant/opdrachtgever. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen particuliere- en zakelijke relaties. Ook wordt er geen onderscheid gemaakt of de klant/opdrachtgever btw-plichtig is volgens de Belastingdienst of niet.

Prijsvermeldingen

De prijzen in offertes, op de website, op facturen en in welke andere tekst dan ook worden altijd zowel exclusief als inclusief btw vermeld.

Prijswijzigingen

Er worden geen prijswijzigingen doorgevoerd nadat een offerte uitgebracht is, tenzij er sprake is van een wijziging in/van btw-tarieven of andere wettelijke eisen. Wel mag de dienstverlener periodiek de prijzen aanpassen en de prijzen aanpassen wanneer de economische situatie dit verlangt. Dit laatste vindt plaats op eigen inzicht van de dienstverlener en zal alleen in bijzondere omstandigheden plaatsvinden. Voorwaarde is dat de klant/opdrachtgever hierover geïnformeerd wordt.

Bij het aangaan van de overeenkomst zijn de prijzen en tarieven gebaseerd op een op dat moment gehanteerd prijspeil. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de te berekenen vergoeding(en) jaarlijks aan te passen per 1 januari of naar aanleiding van de economische situatie, wanneer er zwaarwegende belangen zijn om over te gaan tot een prijswijziging. Voorwaarde is dat er in dat geval niet meer dan twee prijswijzigingen per jaar doorgevoerd worden. De communicatie hierover vindt plaats in digitale vorm.

Aanpassen prijzen en offertes en tijdens bedenktermijn

De dienstverlener verplicht zich om de prijzen van uitgebrachte offertes niet aan te passen. Ook worden de prijzen niet aangepast tijdens de voor de bedenktermijn die voor de klant van toepassing is. Uitzondering hierop vormen wijzigingen die noodzakelijk zijn door veranderde btw-tarieven en/of andere wettelijke vereisten.

Sterk wisselende prijzen

Een dienst die gekoppeld is aan sterk wisselende prijzen op de financiële markt, waarop de dienstverlener geen invloed heeft, kan alleen aangeboden met variabele prijzen. De gebondenheid aan deze schommelingen zorgt ervoor dat de aangeboden prijzen daarmee richtprijzen zijn. De dienstverlener is verplicht om dit duidelijk te vermelden bij aanbieding.

Prijsverhogingen binnen drie maanden na aanvang dienst

Alleen wanneer een btw-tarief wijzigt of wanneer er sprake is van een andere wettelijke vereiste die dit noodzakelijk maakt mag een prijsverhoging binnen drie maanden na aanvang van een dienst plaatsvinden.

Prijsverhogingen na drie maanden na de aanvang van een dienst

Alleen in de volgende gevallen is de dienstverlener gerechtigd om na een periode van drie maanden na de aanvang van een dienst een prijsverhoging door te voeren:

 • Er is sprake van een aanpassing van een btw-tarief.
 • Er is sprake van een wettelijke regeling of bepaling die dit noodzakelijk maakt.
 • De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen op het moment dat deze prijswijziging zal ingaan.

Betaling

Elektronische betalingen

Betalingen voor diensten/producten worden altijd gedaan via elektronische weg. Een factuur wordt digitaal verzonden of er wordt een betaallink aangeboden via een betaalplatform. Er is dus altijd sprake van elektronische betalingen.

Betalingstermijn

Voor alle diensten/producten geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen, tenzij de dienst/het product direct wordt opgeleverd. Voorbeelden van direct opgeleverde diensten/producten zijn:

 • Domeinen,
 • Hostingpakketten.
 • Cloudopslag.
 • Invoegtoepassingen of plugins voor een website.
 • Thema’s of sjablonen voor een website.
 • Direct beschikbare downloads.

Factuurdatuim

In alle andere gevallen is de standaard betalingstermijn van toepassing. De factuurdatum is terug te vinden op de factuur.

Betalingen dienen voor het verstrijken van de factuurdatum voldaan te zijn zonder enig beroep op opschorting.

Verzuim

Onder verzuim wordt in dit geval verstaan het niet nakomen van de betalingsverplichting. Is het verschuldigde bedrag niet binnen de termijn voldaan, dan is ervan rechtswege sprake van verzuim. Vanaf dat moment is het mogelijk dat de dienstverlener de verplichtingen richting de opdrachtgever opschort, zolang een betaling uitblijft. Daarnaast kan worden overgegaan tot het invorderen van het openstaande bedrag. Dit houdt in dat de opdrachtgever rekening moet houden met extra kosten. Deze kosten zijn naast het verschuldigde bedrag een extra bedrag voor handelsrente. Hierbij komen eventuele kosten voor buitengerechtelijke incassokosten en overige schade, mocht een betaling nog steeds uitblijven. Incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Meer informatie hierover is te vinden via: https://wetten.overheid.nl/BWBR0031432/2012-07-01.

Herinnering

De opdrachtgever ontvangt na het uitblijven van een betaling na een periode van veertien (14) dagen altijd een herinnering. Blijft een betaling opnieuw uit, dan mag de dienstverlener over het verschuldigde bedrag buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen: 15% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. De dienstverlener kan ten voordele van de opdrachtgever afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Liquidatie, faillissement, beslaglegging of surseance

Is er sprake van verzuim op het gebied van betaling omdat er sprake is van liquidatie, faillissement, beslaglegging of surseance van betaling bij de opdrachtgever, dan zijn de vorderingen van de dienstverlener onmiddellijk opeisbaar.

Betaling bij weigering

Weigert de opdrachtgever medewerking te verlenen aan een uitvoering van de opdracht door de dienstverlener, dan is deze nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de dienstverlener te betalen.

Deelbetalingen

Betalingen worden niet in delen afgerekend, tenzij vooraf anders overeengekomen is. Het is niet mogelijk voor de opdrachtgever om achteraf eisen hierover te stellen of aanspraak hierop te maken of een beroep hierop te doen.

Is een overeenkomst aangegaan voor een deelbetaling, dan zal de eerste termijn bestaan uit een eerste termijn van tenminste vijftig (50) procent van het totale verschuldigde bedrag.

Het niet nakomen van de afspraken over de deelbetalingen worden beschouwd als een tekortkoming. In dat geval volgt een herinnering na een periode van veertien (14) dagen. Blijft een betaling opnieuw uit, dan mag de dienstverlener over het verschuldigde bedrag buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen: 15% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. De dienstverlener kan ten voordele van de opdrachtgever afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Betaalmethoden

De opdrachtgever draagt een eigen verantwoordelijkheid voor het correct laten verlopen van de betaling voor de dienst/het product. In de ontvangen informatie (factuur, e-mail, bericht etc.) staan de instructies beschreven over de betaalmethoden. De volgende betaalmethoden worden aangeboden:

 • Een handmatige overboeking.
 • Een betaallink via Mollie.com.
 • Een betaallink via Stripe.com.

De opties voor betalen via Mollie.com en Stripe.com zijn: iDeal, creditcard, SEPA, Google Pay en PayPal. Voor sommige betaalopties wordt een toeslag in rekening gebracht. De dienstverlener heeft hier geen invloed op.

Levering en uitvoering

De dienstverlener doet er alles aan om de grootst mogelijke zorg in acht te nemen voor de levering van diensten/producten en bij de beoordeling van aanvragen tot het verlenen van extra diensten.

Digitale diensten en producten

Er is sprake van de levering van digitale diensten en producten. Het adres van levering verschuift hiermee van een fysiek adres naar een digitaal adres (e-mailadres). De opdrachtgever van de dienst/het product is daarmee zelf verantwoordelijk voor het correct aanleveren van deze gegevens.

Termijnen

De dienstverlener streeft ernaar de diensten te leveren op basis van de afgesproken termijnen. Omdat de dienstverlener hiervoor afhankelijk is van externe partijen kunnen er tijdens het proces van levering problemen ontstaan, wanneer deze externe partijen hun verplichtingen niet tijdig nakomen. Er kunnen daarom alleen globale garanties afgegeven worden over de levering. Door overmacht veroorzaakt door derden moet soms afgeweken worden van de termijnen. De volgende termijnen zijn daarom globaal gedefinieerd. Ze dienen als uitgangspunt, niet als meetpunt. Er kunnen dus geen rechten worden ontleend aan deze termijnen.

 • Domeinregistraties: maximaal twee (2) werkdagen na de ontvangst van de betaling door de klant/opdrachtgever.
 • Hostingpakketten: maximaal twee (2) werkdagen na de ontvangst van de betaling door de klant/opdrachtgever.
 • E-mailfaciliteiten aangeboden door/via Google/Microsoft: afhankelijk van de oplevering door Google/Microsoft en het versturen van de bevestiging naar de klant/opdrachtgever. Hierna dient een wijziging doorgevoerd te worden in de DNS-records. Deze wijziging neemt maximaal 48 uur in beslag, alvorens deze actief is.
 • Diensten of producten op het gebied van personalisatie, websiteontwikkeling of andere gerelateerde zaken: op basis van gemaakte afspraken.

Ontbinding op basis van levertijden

Het is niet mogelijk om een overeenkomst te ontbinden op basis van bovengenoemde levertermijnen, omdat het gaat om globale indicaties.

Migraties

Het risico op verminking, vervorming of vermissing van data bij migraties berust bij de dienstverlener op het moment van aflevering of het ingaan van de dienst of het activeren van het product. Dit geldt niet voor ondersteunende zaken die door de klant verstuurd zijn door de opdrachtgever via externe media of reguliere (pakket)post. Uitzondering hierop zijn e-mailmigraties.

E-mailmigraties

Voor e-mailmigraties geldt dat deze uitgevoerd worden op basis van beschikbaarheid van instellingen van het moment van uitvoering. Het is aan de opdrachtgever om de originele instellingen zodanig aan te passen, dat dit een e-mailmigratie mogelijk maakt.

Duur overeenkomst en levering

Een overeenkomst tussen partijen kent een begin- en einddatum. Deze wordt vastgelegd in een offerte. Op basis van deze offerte, waarmee de opdrachtgever akkoord gaat, wordt de overeenkomst aangegaan. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Overeenkomst voor onbepaalde tijd

Zijn er geen afspraken gemaakt over een einddatum, dan is er sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit houdt in dat zolang er geen opzegging is ontvangen van de klant/opdrachtgever, de dienstverlener verplicht is tot de levering van de dienst of het product. De klant/opdracht is, zolang er geen opzegging verstuurd is, verplicht tot het afnemen van de dienst of het product.

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan op ieder gewenst moment opgezegd worden, met een inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand. De opzegging dient ontvangen te zijn voor de eerste van de nieuwe kalendermaand.

Overeenkomst voor bepaalde tijd

Zijn er afspraken gemaakt over een einddatum, dan is er sprake van een overeenkomst voor bepaalde tijd. Dit houdt in dat de levering van de dienst of het product door de dienstverlener plaatsvindt zolang de overeenkomst duurt.

Is de overeenkomst voor de eerste keer aangegaan, dan kan deze tussentijds niet opgezegd worden. Twee maanden voor het einde van de overeenkomst kan een opzegging plaatsvinden. De verlenging zal dan niet automatisch plaatsvinden. Is dit niet het geval, dan zal de overeenkomst daarna voor een periode van een jaar verlengd worden wanneer het gaat om een zakelijke overeenkomst. Tussentijds opzeggen is alleen mogelijk wanneer de opdrachtgever een consument (klant) is.

Verlening

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan kent een einddatum en zal niet stilzwijgend verlengd worden. De klant/opdrachtgever wordt altijd van tevoren geïnformeerd over de aflopende overeenkomst.

Bedenktermijn

Wettelijke regelingen

De wetgever heeft bepaald dat consumenten het recht hebben om af te zien van een onlineovereenkomst voor een dienst of product binnen een periode van veertien (14) dagen. Voor zakelijke overeenkomsten gelden deze regels niet. Hiervoor geldt dat er verwezen moet worden naar de algemene voorwaarden van de partij met wie de overeenkomst is gesloten.

Meer informatie over de wettelijke bedenktermijn is terug te vinden via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/kopen-op-afstand-wat-is-belangrijk-om-te-weten.

Bedenktermijn/herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten/klanten hebben recht op een bedenktermijn van veertien (14) dagen, zoals wettelijk is vastgelegd. Daarom wordt in dit deel nadrukkelijk gesproken over klant en niet over opdrachtgever.

Aangepaste voorwaarden

De aangepaste voorwaarden van de dienstverlener zorgen ervoor dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de door de wetgever gesteld eisen voor de bedenktermijn voor onlineovereenkomsten. Er gelden dus aangepaste voorwaarden voor de online aankopen.

Ontbinding en ingangsdatum

Binnen veertien dagen kan een onlineovereenkomst tussen de klant en de dienstverlener op basis van de wettelijke bedenktermijn ongedaan worden gemaakt. Het is niet verplicht om een reden op te geven. De dienstverlener mag hier wel naar vragen.

De ingangsdatum van de termijn van veertien dagen gaat in op de dag nadat de bevestiging is ontvangen dat de dienst of het product geleverd is. Dit is ook van toepassing wanneer meerdere diensten op dezelfde dag geleverd worden.

Deellevering

Is er sprake van een deellevering, dan is de levering van het laatste onderdeel leidend.

Uitzonderingen bedenktermijn

Er gelden uitzonderingen op deze bedenktermijn. Er kan geen beroep gedaan worden op de bedenktermijn voor de volgende diensten/producten:

Domeinregistraties

Deze worden direct vastgelegd voor een periode van 1 jaar via een externe organisatie en kunnen niet meer geannuleerd worden. Het is mogelijk de annulering per de eerstvolgende vervaldatum te laten plaatsvinden. Dat is na een periode van 365 dagen.

Direct beschikbare diensten

Het gaat hier om direct beschikbare diensten, waarvan de uitvoering begonnen is nadat de opdrachtgever hiermee uitdrukkelijk ingestemd heeft. Hiermee heeft de klant verklaard dat de bedenktermijn/het herroepingsrecht verloren gaat, zodra de dienstverlener de overeenkomst volledig uitgevoerd heeft.

Op maat gemaakt materiaal

Volgens specificaties vervaardigde diensten of producten, die niet gefabriceerd zijn en worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van een klant of de interpretatie ervan door de klant op basis van wensen en voorkeuren van deze klant, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek doel, persoon of specifieke opdracht.

Gegevensdragers met digitale inhoud

Dvd’s en Cd’s die niet overschreven kunnen worden.

Diensten of producten met een niet-beïnvloedbare prijs

Anders geformuleerd: diensten of producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de dienstverlener geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling

Onder een openbare veiling wordt verstaan: een verkoopmethode waarbij diensten, producten of inhoud van diensten of producten door de ondernemer/dienstverlener aangeboden worden aan de opdrachtgever, die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de diensten of producten (of de digitale inhoud van diensten en producten) af te nemen.

Verplichtingen tijdens de bedenktermijn

Tijdens de bedenktermijn wordt ervan uitgegaan dat de klant de dienst of het product zorgvuldig behandeld. Het gebruik beperkt zich tot de mate van noodzakelijkheid om vast te stellen dat er gebruik gemaakt moet worden van een herroeping van de overeenkomst. Er gelden geen regeling die de vermindering van waarde regelen, omdat het gaat om digitale diensten/producten. Er is geen aansprakelijkheid voor de klant als de ondernemer niet de benodigde informatie voor de bedenktermijn (herroeping) verstrekt heeft.

Is er sprake van de levering van niet-digitale middelen ter ondersteuning van de dienst/het product of zijn deze noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst/het product, dan worden deze door de klant binnen veertien dagen retour gestuurd naar de dienstverlener. De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden zijn altijd voor rekening van de klant.

Uitoefening van de bedenktermijn en de kosten

Het uitoefenen van de bedenktermijn/het recht op herroeping is alleen mogelijk wanneer dit schriftelijk plaatsvindt. Mondelinge verzoeken worden niet in behandeling genomen. Een verzoek tot ontbinding van de online koop- of dienstenovereenkomst wordt ingediend via het formulier dat via de website de website van de dienstverlener beschikbaar gesteld wordt. Dit formulier is via de openingspagina op een pagina met informatie over de bedenktermijn/het herroepingsrecht met een muisklik beschikbaar. De directe link is: https://goedehuisvader.com/klantenservice/herroepingsrecht. De dienstverlener is verplicht om deze informatie goed zichtbaar aan te blijven bieden, ook na updates of aanpassingen van de website.

Procedure

Na ontvangst van het formulier volgt er een automatische ontvangstbevestiging. Zo snel als mogelijk volgt er een beoordeling door de dienstverlener van het verzoek tot ontbinding. Dit verzoek vindt binnen veertien (14) dagen na dagtekening van het verzonden verzoek plaats. Indien dit verzoek geaccepteerd wordt, maken de dienstverlener en klant zo snel als mogelijk afspraken voor het opleveren van materiaal dat door de klant gepubliceerd, geplaatst of gekopieerd is, mits hierover afspraken gemaakt zijn. Is dit niet het geval, dan is de dienstverlener niet verplicht dit materiaal over te dragen.

De klant maakt duidelijk kenbaar hoe en wanneer de gepubliceerde gegevens overgedragen moeten worden. Uitgangspunt hierbij is dat de werkzaamheden hiervoor belast worden op basis van een uurtarief van uurtarief van € 45,- exclusief BTW (€ 54,45 inclusief BTW).

Het risico en bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening voor de bedenktermijn/het herroepingsrecht voor de klant ligt altijd bij de klant.

Externe kosten

De eventuele kosten voor het aanbieden van de gepubliceerde, geplaatste of gekopieerde gegevens, bijvoorbeeld wanneer er gebruik gemaakt moet worden van betaalde diensten of producten van externe partijen, worden altijd in rekening gebracht bij de klant. Dit zijn externe kosten.

Is er sprake van externe kosten, dan is de klant deze vergoeding verschuldigd aan de dienstverlener vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. De klant draagt geen kosten voor de overdracht van de gegevens in welke vorm dan ook, wanneer er sprake is van:

 • Een niet uitdrukkelijke instemming van het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd.
 • Een niet uitdrukkelijke erkenning van het verliezen van de bedenktijd/het herroepingsrecht bij het verlenen van toestemming.
 • De dienstverlener het nagelaten heeft deze verklaring van de klant te bevestigen.

Wordt gebruik gemaakt van de bedenktermijn, dan verliest de klant alle aanvullende overeenkomsten. Deze worden van rechtswege ontbonden.

Bedenktermijn/herroepingsrecht voor zakelijke klanten

De wetgever heeft voor consumenten bepaald dat er rechten gelden voor onlineovereenkomsten. Voor het zakelijk verkeer zijn deze rechten er niet. Daarom zijn de algemene voorwaarden leidend. Dit deel gaat over zakelijke overeenkomsten. Daarom wordt in dit deel nadrukkelijk gesproken over opdrachtgever en niet over klant of consument.

Ontbinding

Het is niet mogelijk een overeenkomst te ontbinden op basis van een bedenk- of herroepingstermijn van veertien (14) dagen of een gelijkwaardige regeling, zoals dit van toepassing is voor consumenten. Hierin wijken de algemene voorwaarden voor zakelijke overeenkomsten af van overeenkomsten tussen de dienstverlener en klanten.

Ontbinding is in dat geval mogelijk per de eerstvolgende vervaldatum. Gaat het om een overeenkomst voor onbepaalde tijd, dan is de ontbinding mogelijk per de eerste van het nieuwe kalenderjaar.

Verplichtingen van de dienstverlener tijdens de bedenktermijn

Dit deel is alleen van toepassing wanneer de dienstverlener verplicht is tot de wettelijk gestelde bedenktermijn. Dat is het geval wanneer de overeenkomst aangegaan is tussen een klant/consument en de dienstverlener.

De dienstverlener is verplicht om de afzender te informeren over de ontvangst van het bericht dat betrekking heeft op het aanspraak maken van de mogelijkheid voor het gebruik van de bedenktermijn. Het verzenden van een ontvangstbevestiging zorgt er niet automatisch voor dat de dienstverlener er automatisch mee instemt.

De dienstverlener beoordeelt het verzoek binnen twee werkdagen en koppelt de bevindingen hierna terug. Na een positieve beoordeling is de dienstverlener verplicht om het verschuldigde bedrag, exclusief eventuele toeslagen, verzendkosten en extra kosten die benodigd waren voor het realiseren van de dienst of het product binnen veertien dagen te vergoeden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het betaalmiddel waarmee de dienst of het product is voldaan, tenzij ingestemd wordt met een andere betaalmethode. Uitgezonder is een contante betaling. De terugbetaling brengt geen extra kosten met zich mee. Is er sprake van een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, dan is de dienstverlener niet verplicht om bijkomende kosten terug te betalen.

Is er sprake van koerswisselingen in het nadeel van de ondernemer, dan worden deze koerswisselingen toegepast op het terug te storten bedrag. Dat is alleen van toepassing wanneer er sprake geweest van zogeheten vreemde valuta.

Weigering bedenktermijn

De dienstverlener mag de bedenktermijn weigeren, ook wanneer de klant binnen een periode van veertien dagen wenst gebruik te maken van de bedenktermijn. Dat is het geval wanneer de klant gebruik wens te maken van de eerder benoemde uitzonderingen.

Garanties en aansprakelijkheid

Beperkingen

Niets in deze algemene voorwaarden zal een wettelijk voorgeschreven garantie beperken of uitsluiten, waarvan het onrechtmatig zou zijn om deze te beperken of uit te sluiten.

De ondernemer staat ervoor dat de diensten en producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

De opdrachtgever stemt ermee in dat de dienst of het product gebruikt wordt op basis van de regels voor ‘normaal gebruik.’ Dit houdt in dat het gaat om het gebruik waarvoor de dienst of het product waarvoor het bedoeld is. Performancekwesties die het gevolg kunnen zijn van het gebruik door de opdrachtgever zijn daarom geen reden voor de dienstverlener om hierdoor financiële compensatie te verlenen.

Garanties voor diensten en producten

De diensten en producten worden met zorg samengesteld en aangeboden. Het kan voorkomen dat in de beschrijvingen van deze diensten en producten onvolkomenheden voorkomen. Deze informatie wordt aangeboden op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis. Daardoor kunnen de gegevens in uitzonderlijke gevallen onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. Door de dienstverlener is er alles aan gedaan om dit te vermijden. De dienstverlener verwerpt daarom alle garanties van welke aard dan ook als het gaat om de inhoud van dienst- of productbeschrijvingen, het zij uitdrukkelijk of impliciet, als het gaat om nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud. Daarom wordt het volgende niet gegarandeerd:

 • Dat de diensten/producten niet voldoen aan de eisen van de klant/opdrachtgever.
 • Dat de diensten/producten beschikbaar blijven voor onbeperkte/onbepaalde tijd.
 • Dat de diensten/producten volledig foutloos blijven of volledig foutloos blijven werken.
 • Dat de kwaliteit van elke dienst/product volledig foutloos is.

Schade

Tenzij er in een aanvullende overeenkomst anders is bepaald, wordt alle schade die voortvloeit uit of alle schade die verband houdt met de diensten/producten die door de dienstverlener aangeboden worden, ongeacht de oorzaak waaruit die aansprakelijkheid zou voortvloeien beperkt tot een bedrag dat gelijkstaat aan het uurtarief dat de dienstverlener rekent, te weten € 45,- exclusief btw (€ 54,45 inclusief btw). Een dergelijke beperking is van toepassing op alle vorderingen van elke soort en aard.

Garanties voor de website

De website en alle inhoud erop worden aangeboden op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis en kunnen onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. Er is door de dienstverlener alles aan gedaan om dit zoveel mogelijk te vermijden. De dienstverlener verwerpt daarom alle garanties van welke aard dan ook als het gaat om de inhoud van de website, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, als het gaat om beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud. Daarom wordt het volgende niet gegarandeerd:

 • Dat de website kan voldoen aan de eisen van de bezoeker, klant of opdrachtgever.
 • Dat de website volledig beschikbaar blijft.
 • Dat de website volledig foutloos is.
 • Dat de kwaliteit van de website voldoet aan alle verwachtingen of dit zal blijven voldoen.

Inspanningsverplichting vs. resultaatsverplichting

Zie voor meer informatie het gedeelte Inspanningsverplichting in het gedeelte over de Diensten.

De dienstverlener doet er alles aan om de dienst/het product te leveren op basis van de wensen van de klant/opdrachtgever. Leidend hierbij is de inspanningsverplichting. Er geldt geen resultaatsverplichting. Het accepteren van de algemene voorwaarden is een erkenning van de inspanningsverplichting.

Force majeur

Met uitzondering van de verplichting tot betaling van een geldbedrag, zal geen enkele vertraging, verzuim of nalatigheid van een der partijen in de uitvoering of nakoming van enige van de verplichtingen vanwege deze voorwaarden beschouwd worden als een schending van deze voorwaarden, indien en voor zolang er een dergelijke vertraging, verzuim of nalatigheid het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van die partij valt.

Vrijwaring

De klant/opdrachtgever stemt ermee in de dienstverlener te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten voor de schending van de algemene voorwaarden, garantiebepalingen en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacy rechten. Deze schadevergoeding is onmiddellijk opeisbaar.

Ontheffing

Het niet afdwingen van een van de bepalingen in deze voorwaarden en in enig ander document, of het niet uitoefenen van een mogelijkheid tot beëindiging, kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand of stilzwijgende instemming, en zal daarom geen invloed hebben op de geldigheid van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst of een deel daarvan, of het recht om daarna alle bepalingen af te dwingen.

Beschikbaarheid van diensten

Externe partijen

De dienstverlener maakt gebruik van externe partijen voor het aanbieden voor het aanbieden van diensten en producten. Hierdoor is de beschikbaarheid van diensten gebaseerd op de beschikbaarheid van deze externe diensten en op de beschikbaarheid op basis van wat de dienstverlener aan onderhoudswerkzaamheden dient uit te voeren. Belangrijk hierbij zijn de volgende overwegingen:

 • De dienstverlener heeft geen fysieke servers tot de beschikking op het werkadres.
 • De dienstverlener is afhankelijk van diensten van derden om de bedrijfsactiviteiten voor een deel uit te kunnen voeren.

De diensten zoals aangeboden worden besproken in het gedeelte Diensten. Gaat het om de beschikbaarheid, dan heeft dit voornamelijk betrekking op de beschikbaarheid van website hosting. Het begrip dat hiervoor gehanteerd wordt is uptime.

Uptime

Het begrip uptime wordt gebruikt om te duiden hoeveel en hoe vaak een systeem beschikbaar is. Is het systeem niet beschikbaar, dan is er sprake van downtime. De dienstverlener zal er alles aan doen om de downtime te vermijden. Soms is deze downtime echter niet te vermijden, wegens bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden. Een andere oorzaak voor downtime kan eigen handelen zijn door de klant/opdrachtgever.

Er worden door de dienstverlener geen garanties afgegeven voor beschikbaarheid van de systemen, de website(s) en e-mailvoorzieningen. Niet in alle gevallen hoeft het te gaan om een probleem. Updates en upgrades kunnen er ook voor zorgen dat een bepaalde functie of een bepaald systeem niet beschikbaar is. Er wordt alles aan gedaan om de installaties, updates en upgrades op een zo gunstig mogelijk tijdstip uit te voeren – met uitzondering van WordPress updates en upgrades.

Globaal kunnen wel indicaties afgegeven worden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volgende indicaties zijn van toepassing:

 • De downtime wanneer er geen sprake is van onvoorziene omstandigheden per maand kan vertaalt worden naar een uptime van 99%, welke gelijk staat aan ongeveer vier tot vijf minuten downtime per maand, exclusief onvoorziene omstandigheden.
 • Onderhoudswerkzaamheden die zouden kunnen leiden tot een langere downtime worden zoveel mogelijk op voorhand gecommuniceerd, mits er geen sprake is van een acute situatie.
 • Er wordt een restitutie gegeven voor de momenten waarop sprake is van een downtime die een ernstige belemmering vormt. De maximale restitutie is € 20,- per maand en wordt verrekend met de eerstvolgende factuur. Een ernstige belemmering houdt in dat een systeem minimaal vijf uur niet beschikbaar is.

De informatie hierboven is alleen van toepassing op de beschikbaarheid van een website. De afhandeling van andere diensten, zoals e-mail, databases en andere hosting gerelateerde zaken zijn uitgesloten.  

Gedragsregels en Notice-and-Take-Down

Over de gedragsregels

Deze gedragsregels zorgen ervoor dat er duidelijkheid ontstaat over wat wel en niet geplaatst en gepubliceerd mag worden. Het zorgt er ook voor dat de dienstverlener daarmee laat zien zich actief in te zetten om het internet veiliger te maken en zich actief in te zetten om een halt toe te roepen aan het verspreiden van verschillende vormen van haat en desinformatie.

Wetgeving

De dienstverlener is verplicht om zich te houden aan de wetgeving op het gebied van digitale inhoud en diensten/producten. De klant/opdrachtgever is ook gehouden aan deze wetgeving. Er mag vanuit gegaan worden dat de klant/opdrachtgever op de hoogte is van de wetgeving die van toepassing is voor het aanbieden van digitaal materiaal in de meest brede zin van het woord.

Beide partijen erkennen dat er gangbare regelgeving bestaat op het gebied van de publicatie van digitaal materiaal in de meest brede zin van het woord. Daarnaast erkennen beide partijen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijk recht is.

Als aanvulling op de bestaande wetgeving heeft de dienstverlener bepaald welke inhoud reden is voor directe aanpassing of verwijdering. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in het soort materiaal, locatie of de manier waarop dit materiaal aangeboden wordt. Alles opties en mogelijkheden die via een website of weblocatie aangeboden worden of kunnen worden, en ook verwijzingen naar websites en/of weblocaties, inclusief externe locaties, vallen onder de inhoudsbeperkingen, tenzij anders is aangegeven.

Inhoudsbeperkingen

De volgende inhoudsbeperkingen zijn van toepassing:

Inhoud waarmee de wet overtreden wordt

Denk hierbij aan schenden van rechten van derden, het verspreiden van laster, smaad, belediging of haatzaaiing. Ook het aanbieden, verspreiden of verwijzen naar illegaal materiaal of vindplaatsen/weblocaties met dergelijk materiaal is niet toegestaan. Uitzondering hierop vormen in beperkte mate voorbeelden of bronnen die uitgaan van een nieuwsgaring of bronnen die dienen als waarschuwing, voorlichting of die een informerend karakter hebben. Het is aan de dienstverlener om te bepalen of hiervan ook daadwerkelijk sprake is.

Downloads waarvan vastgesteld kan worden dat deze ervoor zorgen of kunnen zorgen dat deze erop gericht zijn of erop gericht kunnen zijn om digitale systemen te verstoren, vernietigen of op enige wijze te beïnvloeden zijn niet toegestaan. Verwijzingen naar locaties waar dergelijke downloads te vinden zijn, worden niet toegestaan.

Inhoud waarmee een antisemitische, discriminerende of racistische boodschap naar voren gebracht wordt

Iedere boodschap waarmee een antisemitische, discriminerende of racistische boodschap naar voren gebracht wordt zal niet geaccepteerd worden. Ieder beroep op de vrijheid van meningsuiting zal niet voorgaan op de rechten die vastgelegd zijn in de Nederlandse Grondwet, welke bescherming biedt tegen dergelijke uitingen.

Onder deze categorie vallen ook seksisme, antifeministische uitingen en gerelateerde zaken. Discriminatie richting de LHBTIQA+/LGBTQIA+ gemeenschap(/community) worden door de dienstverlener evenmin getolereerd.

Memes of satire worden in dit verband niet als dusdanig gezien als vermaak en vallen daarmee in dezelfde categorie en zijn reden tot/voor verwijdering.

Pornografisch materiaal

Elke vorm van pornografisch materiaal is niet toegestaan. Verwijzingen naar dergelijke locaties worden evenmin geaccepteerd met het oog op mogelijk intensief websiteverkeer.

Voor het aanbieden, verwijzen naar of delen van pornografisch materiaal waarbij minderjarigen betrokken zijn geldt dat hiervan altijd aangifte gedaan zal worden bij de politie.

Onderdelen die de performance nadelig beïnvloeden

Het aanbieden van onderdelen, zoals afbeeldingen, muziekbestanden, videobestanden en programmabestanden, die de performance van achterliggende technieken voor het aanbieden van dit materiaal en/of websites/weblocaties en gerelateerde zaken nadelig (kunnen) beïnvloeden zijn niet toegestaan. Dit geldt ook voor beheerderssystemen of websiteoplossingen die als dusdanig gecategoriseerd zijn.

Linkbuilding activiteiten

Elke vorm van linkbuilding activiteiten of een vermoeden daarvan is een inbreuk op de algemene voorwaarden. Het is niet toegestaan om websites/weblocaties in te richten met het oog om linkbuilding activiteiten te ontplooien en zo marketingactiviteiten uit te voeren. Websites/weblocaties die onderdeel uitmaken van linkbuilding farms of verwijzen naar dergelijke locaties worden zonder verdere aankondiging direct verwijderd.

Activiteiten die de persoonlijke levenssfeer van anderen schenden

Elke activiteit die de persoonlijke levenssfeer van anderen in enige vorm schendt in de meest ruime zin van het woord of in de meest ruime zin van het begrip is reden voor een directe ontbinding van de overeenkomst. Het gaat hierbij niet om, maar niet uitsluitend om een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden, maar niet in ieder geval om het verspreiden van persoonlijke gegevens of het (herhaaldelijk) lastigvallen van derden met of via ongewenste communicatie.

Het verspreiden van niet-bewezen wetenschappelijke theorieën met als doel winst te maken

Het is niet toegestaan om niet-bewezen wetenschappelijke theorieën te verspreiden met als doel winst te maken. Dit is reden voor directe ontbinding van de overeenkomst.

Het verkopen van nepartikelen

Het is niet toegestaan om nepartikelen (namaakartikelen) te verkopen. Dit is reden voor directe ontbinding van de overeenkomst.

Conflicterende diensten

Het aanbieden van diensten die overeenkomen of conflicteren met de diensten zoals aangeboden door de dienstverlener is niet toegestaan. Dit is een reden voor directe ontbinding van de overeenkomst.

Dropshipping activiteiten

Om de opdrachtgever te beschermen is ervoor gekozen om dropshipping activiteiten niet toe te staan. Er zijn aanbieders (dienstverleners) die dit wel toestaan. Met het niet toestaan heeft de dienstverlener een bewuste keuze gemaakt, welke thuishoort in de categorie maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een deel bescherming hoort hierbij. De dienstverlener heeft gegronde redenen om dit niet toe te staan op basis van deze bescherming voor de opdrachtgever. Daarnaast beschermt de dienstverlener daarmee de consument. Ook consumentenbescherming speelt een belangrijke rol. Het aanbieden van dropshipping activiteiten is een reden voor directe ontbinding van de overeenkomst.

Bewuste onlineactiviteiten

De opdrachtgever zal zich bezighouden met zogeheten ‘bewuste onlineactiviteiten.’ Hieronder wordt verstaan dat de opdrachtgever zich verantwoordelijk gedraagt als het gaat om het gebruik van de diensten en de activiteiten die daaruit voortvloeien. Zo zal er geen hinder of schade ontstaan voor anderen door het gebruik van deze diensten.

Schending gedragsregels

Het is aan het oordeel van de dienstverlener of er sprake is van een overtreding van de gedragsregels. Is er sprake van een schending, dan is de procedure als volgt:

 • Er volgt een waarschuwing verzonden via e-mail, waarna er twee dagen de tijd gegeven wordt om de aanwijzingen in de e-mail op te volgen. Tenzij er sprake is van een wetsovertreding. Dan wordt aangifte gedaan bij de politie en vervallen direct alle diensten.
 • Na twee dagen wordt een controle uitgevoerd of de aanwijzingen zijn opgevolgd.
 • Zijn de aanwijzingen opgevolgd, dan is daarmee de zaak afgedaan. Is dit niet het geval, dan wordt het betreffende materiaal, inclusief al het overige materiaal verwijderd worden van het betreffende hostingaccount. Deze actie is onherroepelijk en er wordt vooraf geen back-up gemaakt. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding op basis van deze verwijdering.
 • De overeenkomst komt per direct te vervallen.
 • De dienstverlener stelt de verhuiscode/de verhuiscodes voor de gekoppelde domein/domeinen per direct beschikbaar. Hiermee is het mogelijk het domein te verhuizen naar een andere aanbieder.

Financiële compensatie

Er wordt geen financiële compensatie verleend wanneer er sprake is van een schending van de gedragsregels. De dienstverlener heeft immers een risico gelopen dat derden de dienstverlener mogelijk geassocieerd hebben met de praktijken van de opdrachtgever. Eventuele schade die hieruit voortvloeit, materiële of immateriële schade, zal altijd verhaald worden op de opdrachtgever.

Gerechtelijk bevel

Mocht de dienstverlener een gerechtelijk bevel ontvangen om bepaalde gegevens over de domeinhouder door te geven, dan zal de dienstverlener hieraan meewerken.

Doorgifte bij overlast

De dienstverlener mag bedrijfsgegevens of andere herleidbare gegevens, zoals naam en adres doorgeven, wanneer er inbreuk is gemaakt bij overlast. Dit is alleen het geval wanneer er geen minder ingrijpender manier is om deze contactgegevens te achterhalen. Dit is alleen het geval wanneer de ontvangen klacht redelijk is gebleken en de derde partij een redelijk belang heeft bij aangifte van de gegevens en als aan alle wettelijke vereisten is voldaan.

Privacy

Omgang met gevoelige informatie

De dienstverlener verwerkt gevoelige informatie. Deze informatie wordt zorgvuldig verwerkt. Deze informatie wordt via verschillende platformen verwerkt. De volgende platformen zijn van toepassing:

 • De website van de dienstverlener.
 • Het boekhoudpakket van de dienstverlener.
 • De betaalplatforms van de dienstverlener.
 • De cloudoplossingen van de dienstverlener.

De website

De website van de dienstverlener bevat een privacyverklaring en een cookieverklaring. Deze mogen beschouwd worden als een aanvulling op de algemene voorwaarden. Er is voor het gebruik van de website een aparte disclaimer opgesteld. Deze disclaimer dient als de gebruikersvoorwaarden voor de website.

De dienstverlener neemt de online privacy van de bezoekers van de website serieus en heeft aandacht voor de regelgeving op dit gebied. Essentieel hierin is de regelgeving zoals deze is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (zie hiervoor: https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/data-protection/data-protection-regulation of https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving).

De privacyverklaring is te vinden via: https://goedehuisvader.com/klantenservice/privacyverklaring. Het is niet mogelijk deze verklaring los te zien van de cookieverklaring, welke terug te vinden is via https://goedehuisvader.com/klantenservice/cookieverklaring. Er is gekozen voor twee ‘losse’ verklaringen, zodat de cookieverklaring bij wijziging van cookies op ieder gewenst moment bijgewerkt kan worden.

Boekhoudpakket

De dienstverlener maakt gebruik van de diensten van MoneyBird. Een privacyverklaring van deze dienstverlener is te vinden via https://moneybird.nl/privacy.

Alleen de dienstverlener heeft toegang tot deze gegevens. Er worden geen gegevens met derden gedeeld.

Betaalplatforms

De dienstverleners maakt gebruik van de volgende betaalplatforms:

In beide gevallen worden geen gegevens gedeeld met derden.

Cloudoplossingen

Er wordt gebruik gemaakt van cloudoplossingen voor het opslaan van gegevens. Uit oogpunt van veiligheid worden deze gegevens niet openbaar gemaakt via deze algemene voorwaarden. Op aanvraag zijn deze gegevens opvraagbaar. Wel is het zo dat er geen invoegtoepassingen actief gebruikt worden waarmee gegevens actief gedeeld worden met derde partijen voor deze cloudoplossingen.

Welke gegevens?

De dienstverlener moet bepaalde persoonlijke gegevens opslaan om zo te kunnen voldoen aan wetgeving en/of betalingen te kunnen laten plaatsvinden. In ieder geval worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Voor- en achternaam.
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing).
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Bankrekeningnummer en tenaamstelling.
 • Btw-nummer, KVK-nummer.
 • IP-adres.

De betaalplatforms vragen om aanvullende gegevens, zoals te lezen valt in de privacyverklaringen die aangeboden worden via de websites van deze betaalplatforms.

Welk doel?

De gegevens zijn noodzakelijk voor kunnen starten van diensten en het aan kunnen bieden van producten. Ook het opmaken van offertes vereist bepaalde persoonlijke gegevens. Daarnaast stelt de wetgever bepaalde eisen voor het opvragen van bepaalde persoonlijke gegevens.

Voor nieuwe klanten geldt dat de volgende situaties van toepassing zijn om te vragen om persoonlijke gegevens:

 • Een beoordeling van een aanvraag.
 • Het opstellen van een offerte (op maat).
 • Het opstellen van een overeenkomst.
 • Het aanbieden van een factuur.
 • Het aanbieden van een betaallink.
 • Het sturen van op maat gemaakt materiaal of informatie over een dienst/product.
 • Voor ondersteuning via telefoon, app, e-mail.
 • Als bewijsvoering voor officiële diensten, waaronder bijvoorbeeld de Belastingdienst.

Nieuwsbrieven

De dienstverlener biedt de mogelijkheid aan om vrijblijvend gebruik te maken van nieuwsbrieven. Dit is geen verplichting. Het gaat hier om een extra service. De aanmelding vindt plaats op vrijwillige basis. Aanmelding wordt voorgesteld, niet afgedwongen. Afmelding is mogelijk op ieder gewenst moment. Wel zal een eerste keer gevraagd worden of de klant/opdrachtgever gebruik wenst te maken van dit (vrijblijvende) aanbod. De nieuwsbrieven worden gratis aangeboden via het platform dat de dienstverlener op dat moment geschikt acht om te gebruiken.

Mailchimp

Voor het versturen van deze nieuwsbrieven maakt de dienstverlener gebruik van het platform Mailchimp. De privacyverklaring van deze organisatie is op dat punt van toepassing en is terug te vinden via: https://www.intuit.com/privacy/statement.

Persoonlijk account

De dienstverlener kan een persoonlijk account aanmaken voor de website (https://goedehuisvader.com/mijn-account). Via deze pagina is het mogelijk om alle accountgegevens te beheren. Hoewel de opties voor opzeggen hier aanwezig lijken te zijn, vindt de opzegging hier niet daadwerkelijk plaats. Het betreft hier alleen een opzegging in/van het accounttype. Een opzegging vindt altijd plaats door een e-mail te sturen aan [email protected]. De pagina is bedoeld om bepaalde handelingen gemakkelijk uit te voeren, zoals het aanmaken van supportverzoeken.

Voor het aanmaken van dit persoonlijk account zijn persoonlijke gegevens nodig.

Intrekken toestemming

Zie ook het gedeelte Rechten.

Het is mogelijk om de toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens in te trekken. Bepaalde gegevens kunnen echter niet verwijderd worden. Dan gaat het om gegevens die wettelijk gezien bewaard moeten worden. Denk hierbij aan financiële gegevens of gegevens die een bepaalde bewaartermijn hebben.

Bewaartermijn

De dienstverlener bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Daarmee wordt de door de wetgever voorgeschreven termijn bedoeld. Is deze wettelijke termijn niet (meer) van toepassing, dan gelden de termijnen voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld.

Beveiliging

Gaat het om persoonsgegevens, dan heeft de dienstverlener adequate technische maatregelen genomen om deze gegevens te beschermen. Daarmee voldoet de dienstverlener aan de wettelijke vereisten. Ook heeft de dienstverlener een proactief beleid als het gaat om veiligheid ten aanzien van persoonsgegevens. Zo zal nooit verlangd worden om gegevens aan te leveren die niet noodzakelijk zijn voor het proces dat leidt tot het komen tot een overeenkomst in welke vorm dan ook.

Er is een procedure over datalekken opgesteld, waarbij actief gecommuniceerd wordt wanneer er sprake is van een datalek, ook wanneer een dergelijk incident plaatsgevonden heeft bij een derde partij waar de dienstverlener gebruik van maakt.

Rechten

Naast het eerdergenoemde recht om gegevens te verwijderen (zie Intrekken toestemming) heeft de klant/opdrachtgever de volgende rechten als het gaat om persoonlijke gegevens: het recht op inzage in persoonlijke gegevens, het recht op correctie van persoonlijke gegevens, het recht op beperking van persoonlijke gegevens, het recht op overdracht van gegevens, het recht op bezwaar tegen de persoonlijke gegevens die worden verwerkt door de dienstverlener, tenzij de dienstverlener deze rechten niet kan uitoefenen op grond van een wettelijke verplichting of wanneer er sprake is van uitzonderingen. Er zijn situaties denkbaar waarbij de dienstverlener verplicht is op basis van wettelijke regelgeving om bepaalde persoonsgegevens te bewaren.

Uitoefening rechten

De uitoefening van deze rechten is alleen mogelijk door een schriftelijk verzoek hiertoe in te dienen, voorzien van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart), waarbij het Burgerservicenummer onzichtbaar is gemaakt (machine readable zone (MZR)). De dienstverlener is niet gerechtigd om identiteitsbewijzen te ontvangen waarbij een Burgerservicenummer zichtbaar is. Het is de bedoeling om een kopie te maken van zowel de voor- als achterkant.

Dergelijke verzoeken worden verstuurd naar [email protected]. Hierna heeft de dienstverlener een maand na ontvangst op dit verzoek te reageren. Complexere verzoeken kunnen binnen twee maanden na een verzoek behandeld worden.

Verwerkersovereenkomst

De dienstverlener heeft een zorgplicht om een verwerkersovereenkomst af te sluiten wanneer er sprake is van het verwerken van persoonsgegevens via de eigen systemen. Als de opdrachtgever een bestelling plaatst via de eigen systemen is er sprake van een situatie waarbij een verwerkersovereenkomst noodzakelijk is. In dat geval dienen beide partijen een verwerkersovereenkomst af te sluiten.

Intellectueel eigendom

De website van de dienstverlener en al het beschikbaar gestelde materiaal in woord en beeld valt onder het auteursrecht. Het intellectueel eigendom behoort toe aan de dienstverlener, tenzij anders is aangegeven.

Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt, mogen deze gegevens niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf in welke vorm dan ook openbaar gemaakt worden. Ook wordt er geen toestemming verleend voor het aanpassen of modificeren voor hetgeen dat beschikbaar is gesteld of aangeboden wordt in welke vorm dan ook.

Auteursrechtelijk beschermd materiaal

Voor elke productie die niet toebehoort aan de dienstverlener geldt dat deze vallen onder het intellectueel eigendom van de originele maker. Tenzij er sprake is van andere afspraken tussen dienstverlener en opdrachtgever, zal het auteursrecht voor producties in welke vorm dan ook op websites van opdrachtgevers en digitale uitingen van opdrachtgevers toebehoren aan de opdrachtgevers, niet aan de dienstverlener. Hierbij aangetekend dat er sprake is van een herleidbaarheid van het intellectueel eigendom. Inbreuk op auteursrecht is altijd terug te voeren op de opdrachtgever, niet de dienstverlener.

Inbreuk auteursrechten

Is er sprake van een inbreuk van auteursrechten op een van de websites die aangeboden worden via de beschikbare opties die de dienstverlener aanbiedt, dan onderneemt de dienstverlener passende maatregelen. De dienstverlener houdt zich aan de regels voor het verplaatsen of ontoegankelijk maken van door auteursrechtelijk beschermd materiaal en neemt, waar nodig maartregelen. De dienstverlener hoeft dit niet vooraf te melden.

Iedere claim van de opdrachtgever als facilitaire organisatie voor weergave of doorgave van auteursrechtelijk beschermd materiaal zal worden verhaald op de opdrachtgever die inbreuk gemaakt heeft op dit intellectuele eigendom. Hierbij wordt geen rekening gehouden met verzachtende omstandigheden of niet eerst een waarschuwing verstuurd. Dit is volgens, in overeenstemming met de gestelde richtlijnen over wat wel en niet gepubliceerd mag worden op een website die aangeboden wordt via de infrastructuur welke onderdeel is van het aanbod van diensten en producten van De Goede Huisvader Web Services (e-mail inbegrepen).

Tenzij anders vermeld is op de website zijn alle rechten voorbehouden. Er wordt geen licentie of enig ander recht verleend op grond van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit houdt in dat het niet toegestaan is om zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming inhoud(sdelen) van de website in welke vorm dan ook te gebruiken, kopiëren, reproduceren, uit te voeren, weer te geven, te verspreiden of op te nemen in enig elektronisch medium dan ook. Uitgezonder hierop zijn uitingen op social media, waarbij de diensten en producten van De Goede Huisvader Web Services op een positieve manier worden benoemd.

Iedere inbreuk op auteursrechten en intellectueel eigendom van materiaal dat toebehoort aan De Goede Huisvader en/of De Goede Huisvader Web Services, dan wel de eigenaar – Harm Jagerman -, is reden voor de ondernemer om een factuur te versturen voor een bedrag van € 250,- per dag met een maximum van € 75,- Hierna zal de claim overgedragen worden aan een gespecialiseerde organisatie, voor verdere juridische stappen.

Diensten of producten die gebruikt worden met als doel informatie te delen zorgt er niet automatisch voor dat dit de mening onderschrijft van dienstverlener. De mening, opvatting of de expressie hoeft mogelijkerwijs niet door de dienstverlener gedeeld of onderschreven te worden.

Schadeclaims

De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor schadeclaims die voortvloeien uit een incorrecte weergave op websites van derden, zelfs niet wanneer deze aangeboden worden via de diensten van dienstverlener. Dat is altijd de verantwoordelijkheid van de betreffende eigenaar van de website. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een natuurlijk persoon of een niet-natuurlijk persoon.

Klachtenregeling

De dienstverlener beschikt over een klachtenregeling. De procedure wordt hierna beschreven.

Procedure

 • Een klacht wordt onmiddellijk kenbaar gemaakt door de klant/opdrachtgever via elektronische weg (e-mail, contactformulier op de website).
 • De dienstverlener bevestigd de ontvangst van deze klacht binnen twee (2) werkdagen na de ontvangst van deze klacht via een (automatische) ontvangstbevestiging.
 • De dienstverlener heeft veertien (14) dagen de tijd om de klacht te beoordelen. Neemt het beoordelen van een klacht langer dan deze periode in beslag, dan wordt de opdrachtgever hiervan schriftelijk (e-mail) op de hoogte gesteld.
 • Is de uitkomst niet naar tevredenheid van de klant/opdrachtgever, dan kan er beroep aangetekend worden bij een Nederlandse rechtbank.

Overige bepalingen

Exportbeperkingen

Er gelden voor de diensten en producten van de dienstverlener exportbeperkingen. De diensten en producten worden niet aangeboden in landen waarmee de handel in strijd is met exportwetten en voorschriften van Nederland.

Overdracht

Het is niet mogelijk om rechten en/of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden aan een derde partij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de dienstverlener. Elke vermeende poging is in strijd met de algemene voorwaarden en daarom nietig en ongeldig.

Inbreuk op de algemene voorwaarden

Onverminderd de andere rechten op grond van de algemene voorwaarden, kan de dienstverlener, wanneer de opdrachtgever deze voorwaarden op enige wijze schendt maatregelen nemen die passend geacht worden om schending aan te pakken, waaronder het tijdelijk of permanent opschorten van diensten of producten. Ook het tijdelijk of permanent blokkeren van toegang tot de website voor een bezoeker behoort tot de mogelijkheden die de dienstverlener tot de beschikking heeft. Daarnaast kunnen passende juridische stappen ondernomen worden.

Revisies/updates van de algemene voorwaarden

Deze versie van de algemene voorwaarden is opgesteld op 22 oktober 2022 en vervangt alle eerdere versies. De meest recente versie is altijd terug te vinden via https://goedehuisvader.com/klantenservice/algemene-voorwaarden.

PDF-versie